[Page principale | Evangile | Cantiques en français | Commentaires et explications sur la Bible | La Bible]

 

La BIBLE et l'ÉVANGILE pour MADAGASCAR

 

Écouter ce que dit la Bible

 

BAIBOLY — Malagasy — Malgache

 

Bible = Sainte Écriture = Saintes Écritures

 

  AUDIO

1 à 46, 54 à 57, 90 à 93 : Henoy Ny BAIBOLY (Écoute la Bible) — 47 à 53 et 94 à 122 : INONA NO ATAO HOE KRISTIANA (Qu'est-ce qu'un chrétien ?) — 58 à 77, 80 à 89 : Ny FILAZANTSARA (Évangiles selon Marc, Luc, Jean) — 79 : Ny teny FAMINANIANA (La prophétie) — 78, 123 : ATERAKA INDRAY (Être né de nouveau) — CHANTS

 

HENOY NY BAIBOLY (Écoute la Bible) :

1a – Hafatr'Andriamanitra ho anao (Message de Dieu pour toi)
1b – Finoana an'i Jesosy Kristy (Foi en Jésus Christ)
2a – Mibebaha Ianao (Repens-toi)
2b – Fihavanana amin'Andriamanitra (La Paix avec Dieu)
3a – raha maty ianao anio (Si tu meurs aujourd-hui)
3b – Voavonjy amin'ny alalan'ny asa sa amin'ny alalan'ny finoana? (sauvé par les œuvres ou par la foi)
4a – Fomba roa ahaterana, iainana, ahafatesana,itsanganana amin'ny maty (Deux façons de naître, vivre,mourir et de ressusciter)
4b – Hiverina tsy ho ela ny Tompo Jesosy ( Jesus vas revenir bientôt)
5a – Misy dikany ve ny fiainanao? (Votre vie a-t-elle un sens?)
5b – Te hamonjy anao tsy ho any amin'ny helo Andriamanitra (Dieu veut te sauver de l'enfer)
6a – Ho aiza ianao? (Où vas-tu?)
6b – Raha maty ianao dia inona no hitranga? (Si tu meurs, qu'est-ce-qui vas se passer?)
7 – Misy Andriamanitra (Dieu existe)
8a – Inona no atao hoe fahamarinana (Qu'est-ce-que la vérité?)
8b – Miaina amin'ny Fanantenana (Vivre d'espoir)
9a – -Avy aiza ireo Olanao? (D'où viennent tes problèmes?)
9b – Nohombohona ho Anao (Crucifié pour toi)
10a – Ny olombelona, Jiolahy ve ? (L'Homme, un criminel ?)
10b – Inona no atolotr'Andriamanitra ho anao? (Ce que Dieu t'offre)
11a – Tandremo! Lanitra sa helo (STOP! Ciel ou enfer)
11b – Fantatroa ve Jesosy ? (Connaissez-vous Jesus ?)
12a – Miteny Andriamanitra ankehitriny (Dieu parle en ce moment)
12b – Ny maha-kristiana Inona no dikan'izany ho anao ? (Être Chretien, qu'est-ce-que cela signifie pour toi)
13a – Inona no entin'ny sekta ho anao ?Aza manaiky ho fitahina (Que vous apportent les sectes ?)
13b – Ny fiafaran'izao tontolo izao (La fin du monde)
14a – -Ny olona manoloana an'Andriamanitra (Les hommes devant Dieu)
14b – Tia anao Andriamanitra (Dieu t'aime)
15a – Zava-manahirana ny tanora (Problèmes des jeunes)
15b – Fiovàna (Changement)
16a – -Banga ho fenoina? (Un vide à combler ?)
16b – Mino an'Andriamanitra (Foi en Dieu)
17a – Manao ny tsy rariny ve Andriamanitra? (Dieu est-il injuste ?)
17b – Avy amin'ny savorovoro ho amin'ny fiadanana (De la confusion à la paix)
18a – Ny Mpahary: ny halehibeny sy ny fitiavany (Le Créateur: sa grandeur et son amour)
18b – Miomana hihaona amin'Andriamanitrao (Prepares-toi à rencontrer ton Dieu)
19a – Ny tena soatoavina (Les vraies valeurs)
19b – Andriamanitra, mahita ny zava-drehetra (Dieu voit tout)
20a – Ny fisakaizana araka an'Andriamanitra (L'amitié selon Dieu)
20b – Teny fampiononana (Paroles de consolation)
21a – Goldao (Goldau)
21b – Ho any am-paradisa ve ianao? (Iras-tu au paradis ?)
22a – Ny fakam-panahy nahazo an'i Misa ( L'Epreuve de Misa)
22b – Gozola
23a – Ny Mason'i Dadabe (Les Yeux de grand père)
23b – Zavatra azo antoka ho an'ny fanahiko 1 (Une assurance pour mon âme -1-)
24a – Iza moa Aho, ho Anao? (Qui Suis-je pour toi?)
24b – Zavatra azo antoka ho an'ny fanahiko 2 (Une assurance pour mon âme -2-)
25a – Ny fitiavana araka an'Andriamanitra (L'amour selon Dieu)
25b – Fahasorenana (Mécontentement)
26a – Andriamanitra, mahita ny zava-drehetra (Dieu voit tout)
26b – Ny kasketin'i Tovo ( La casquette de Tovo)
27 – Manana fanantenana velona ao amin'i Kristy (Avoir une esperance vivante en Christ)
28a – Zavatra azo antoka ho an'ny fanahiko 3 (Une assurance pour mon âme -3-)
28b – Tsy manana fanomezam-pahasoavana manokana (Sans don particulier)
29 – Ny trosa eo amin'ny Mpino (Les dettes chez les croyants)
30 – Amdriamanitra sa ny sampy ( Dieu ou les idoles)
31 – Voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ve ny anaranao? (Ton nom est-il écrit dans le livre de vie?)
32a – Very, notadiavina, ary hita indray (Perdu, cherché et retrouvé)
32b – Voavonjy ve ny fanahinao? (Ton âme est-elle sauvée?)
33a – Ho any am-paradisa ve ianao? (Iras-tu au paradis?)
33b – Ianao koa, afaka miditra any am-paradisa (Toi aussi, tu peux entrer au paradis)
34a – Hiseho ny marina (L'heure de verité arrive)
34b – Tsy ireo rehetra milaza hoe "Tompoko, Tompoko!" (ce ne sont pas tous ceux qui me disent : "Seigneur, Seigneur! ")
35a – Maty ilay reniakoho mba hamonjy ny zanany (Une poule meurt pour sauver ses poussins)
35b – Tia anao Andriamanitra, miantso anao Izy hoe: AVIA! ( Dieu t'aime, il t'appelle)
36a – Ao amin'ny fahoriana mankany amin'ny fitsaharana ao an-tranon'ny Ray [De la souffrance au repos dans la maison du Père] — avy amiko izao zavatra izao [C’est de par moi que cette chose a eu lieu]
36b – Ao amin'ny fahoriana mankany amin'ny fitsaharana ao an-tranon'ny Ray [De la souffrance au repos dans la maison du Père] — Ny fahoriana [La souffrance]
37a – Ao amin'ny fahoriana mankany amin'ny fitsaharana ao an-tranon'ny Ray [De la souffrance au repos dans la maison du Père] — Mahereza tsara ry mpivahiny [Pèlerin, aie bon courage !]
37b – Ao amin'ny fahoriana mankany amin'ny fitsaharana ao an-tranon'ny Ray [De la souffrance au repos dans la maison du Père] — Miara-mandeha amin'Andriamanitra [Marcher avec Dieu]
38a – Ao amin'ny fahoriana mankany amin'ny fitsaharana ao an-tranon'ny Ray [De la souffrance au repos dans la maison du Père] — Ny fahazavàna avy any an-danitra [La lumière céleste]
38b – Ao amin'ny fahoriana mankany amin'ny fitsaharana ao an-tranon'ny Ray [De la souffrance au repos dans la maison du Père] — Ny tranon'ny Ray [La maison du Père]
39 – Fitsanganan'ny kristianina amin'ny maty sy ny fampiakarana azy 1 (La résurrection et l'enlèvement des chrétiens -1-)
40 – Fitsanganan'ny kristianina amin'ny maty sy ny fampiakarana azy 2 (La résurrection et l'enlèvement des chrétiens -2-)
41 – Ny fitsaran'i Kristy, Ny satroboninahitra sy ny valim-pitia 1 (Le tribunal du Christ, les couronnes et les récompenses -1-)
42 – Ny fitsaran'i Kristy, Ny satroboninahitra sy ny valim-pitia 2 (Le tribunal du Christ, les couronnes et les récompenses -2-)
43 – Ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry lah 1 sy 2 (Les noces de l'Agneau part 1 et 2)
44 – Ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry lah 3 sy 4 (Les noces de l'Agneau part 3 et 4)
45 – Ny fitsarana farany sy ny helo lah 1 sy 2 (Le jugement dernier et l'enfer 1 et 2)
46 – Ny fitsarana farany sy ny helo lah 3 (Le jugement dernier et l'enfer 3)
54a – Gango
54b – Ilay aponga kely ( le tambourin)
55a – Tanora be herim-po (Notre jeune Héro)
55b – Voaaro (Protégé)
56a – Gadra 421 (Prisonnier 421)
56b – Tsy misy na inona na inona aloha (Rien à payer)
57a – Voavonjy noho ilay zanak'ondry (Sauvé grace à l'Agneau)
57b – François ilay miaramila naratra (François le soldat mourant)
90-1 – Azo antoka ny famonjena, ary ahazoana fifaliana izany 1 (Certitude et joie du salut 1)
90-2 – Azo antoka ny famonjena, ary ahazoana fifaliana izany 2 (Certitude et joie du salut 2)
91-2 – Ny Paradisa (Le paradis)
91-1 – Ny nahaterahan'i Jesosy, Ilay Zanak'Andriamanitra (La naissance de Jésus, le Fils de Dieu)
92-1 – Ny ady atrehin'ny kristiana (Lutte chrétienne)
92-2 – Manoatra noho ny ohatra : Kristy ao anatintsika, loharanom-pandresena (Plus qu'un modèle : Christ en nous, source de victoire)
93-1 – Ny sain-dalin'i satana 1 (Les profondeurs de Satan 1)
93-2 – Ny sain-dalin'i satana 2 (Les profondeurs de Satan 2)

Ny teny faminaniana (La prophétie)

79 – Ny teny faminaniana (La prophétie)

 

NY FILAZANTSARA NOSORATAN'I MARKA, LIOKA, JAONA (Évangiles de Marc, Luc, Jean) :

58-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 1 (L'Évangile selon Marc, chapitre 1)
58-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 2 (L'Évangile selon Marc, chapitre 2)
59-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 3 (L'Évangile selon Marc, chapitre 3)
59-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 4 (L'Évangile selon Marc, chapitre 4)
60-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 5 (L'Évangile selon Marc, chapitre 5)
60-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 6 (L'Évangile selon Marc, chapitre 6)
61-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 7 (L'Évangile selon Marc, chapitre 7)
61-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 8 (L'Évangile selon Marc, chapitre 8)
62-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 9 (L'Évangile selon Marc, chapitre 9)
62-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 10 (L'Évangile selon Marc, chapitre 10)
63-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 11 (L'Évangile selon Marc, chapitre 11)
63-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 12 (L'Évangile selon Marc, chapitre 12)
64-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 13 (L'Évangile selon Marc, chapitre 13)
64-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 14 (L'Évangile selon Marc, chapitre 14)
65-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 15 (L'Évangile selon Marc, chapitre 15)
65-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 16 (L'Évangile selon Marc, chapitre 16)

66-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 1 (L'Évangile selon Luc, chapitre 1)
66-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 2 (L'Évangile selon Luc, chapitre 2)
67-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 3 (L'Évangile selon Luc, chapitre 3)
67-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 4 (L'Évangile selon Luc, chapitre 4)
68-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 5 (L'Évangile selon Luc, chapitre 5)
68-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 6 (L'Évangile selon Luc, chapitre 6)
69-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 7 (L'Évangile selon Luc, chapitre 7)
69-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 8 (L'Évangile selon Luc, chapitre 8)
70-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 9 (L'Évangile selon Luc, chapitre 9)
70-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 10 (L'Évangile selon Luc, chapitre 10)
71-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 11 (L'Évangile selon Luc, chapitre 11)
71-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 12 (L'Évangile selon Luc, chapitre 12)
72-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 13 (L'Évangile selon Luc, chapitre 13)
72-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 14 (L'Évangile selon Luc, chapitre 14)
73-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 15 (L'Évangile selon Luc, chapitre 15)
73-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 16 (L'Évangile selon Luc, chapitre 16)
74-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 17 (L'Évangile selon Luc, chapitre 17)
74-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 18 (L'Évangile selon Luc, chapitre 18)
75-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 19 (L'Évangile selon Luc, chapitre 19)
75-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 20 (L'Évangile selon Luc, chapitre 20)
76-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 21 (L'Évangile selon Luc, chapitre 21)
76-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 22 (L'Évangile selon Luc, chapitre 22)
77-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 23 (L'Évangile selon Luc, chapitre 23)
77-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 24 (L'Évangile selon Luc, chapitre 24)

80-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 1 (L'Évangile selon Jean, chapitre 1)
80-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 2 (L'Évangile selon Jean, chapitre 2)
81-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 3 (L'Évangile selon Jean, chapitre 3)
81-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 4 (L'Évangile selon Jean, chapitre 4)
82-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 5 (L'Évangile selon Jean, chapitre 5)
82-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 6 (L'Évangile selon Jean, chapitre 6)
83-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 7 (L'Évangile selon Jean, chapitre 7)
83-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 8 (L'Évangile selon Jean, chapitre 8)
84-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 9 (L'Évangile selon Jean, chapitre 9)
84-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 10 (L'Évangile selon Jean, chapitre 10)
85-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 11 (L'Évangile selon Jean, chapitre 11)
85-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 12 (L'Évangile selon Jean, chapitre 12)
86-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 13 (L'Évangile selon Jean, chapitre 13)
86-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 14 (L'Évangile selon Jean, chapitre 14)
87-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 15 (L'Évangile selon Jean, chapitre 15)
87-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 16 (L'Évangile selon Jean, chapitre 16)
88-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 17 (L'Évangile selon Jean, chapitre 17)
88-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 18 (L'Évangile selon Jean, chapitre 18)
89-1 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 19 (L'Évangile selon Jean, chapitre 19)
89-2 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 20 (L'Évangile selon Jean, chapitre 20)
89-3 – Ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 21 (L'Évangile selon Jean, chapitre 21)

INONA NO ATAO HOE KRISTIANA (Qu'est-ce qu'un chrétien ?) :

47 – Inona no atao hoe Kristianina sady manara-dia an'i Jesosy lah 1 sy 2 (Être chrétien et suivre Jésus qu'est ce que cela signifie? Part 1 et 2
48 – Inona no atao hoe Kristianina sady manara-dia an'i Jesosy lah 3 sy 4 (Être chrétien et suivre Jésus qu'est ce que cela signifie? Part 3 et 4
49 – Inona no atao hoe Kristianina sady manara-dia an'i Jesosy lah 5 sy 6 (Être chrétien et suivre Jésus qu'est ce que cela signifie? Part 5 et 6
50 – Inona no atao hoe Kristianina sady manara-dia an'i Jesosy lah 7 (Être chrétien et suivre Jésus qu'est ce que cela signifie? Part 7
51 – Inona no atao hoe Kristianina sady manara-dia an'i Jesosy lah 8 (Être chrétien et suivre Jésus qu'est ce que cela signifie? Part 8
52 – Inona no atao hoe Kristianina sady manara-dia an'i Jesosy lah 9 (Être chrétien et suivre Jésus qu'est ce que cela signifie? Part 9
53 – Inona no atao hoe Kristianina sady manara-dia an'i Jesosy lah 10 (Être chrétien et suivre Jésus qu'est ce que cela signifie? Part 10
94 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 1 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 1)
95 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 2 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 2)
96 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 3 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 3)
97 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 4 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 4)
98 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 5 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 5)
99 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 6 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 6)
100 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 7 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 7)
101 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 8 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 8)
102 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 9 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 9)
103 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 10 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 10)
104 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 11 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 11)
105 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 12 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 12)
106 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 13 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 13)
107 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 14 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 14)
108 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 15 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 15)
109 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 16 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 16)
110 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 17 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 17)
111 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 18 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 18)
112 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 19 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 19)
113 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 20 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 20)
114 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 21 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 21)
115 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 22 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 22)
116 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 23 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 23)
117 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 24 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 24)
118 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 25 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 25)
119 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 26 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 26)
120 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 27 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 27)
121 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 28 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 28)
122 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 29 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 29)
123 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 30 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 30)
124 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 31 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 31)
125 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 32 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 32)
126 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 33 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 33)
127 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 34 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 34)
128 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 35 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 35)
129 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 36 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 36)
130 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 37 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 37)
131 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 38 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 38)
132 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 39 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 39)
133 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 40 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 40)
134 – Ny atao hoe kristiana : Inona no dikan'izany ? 41 (Être chrétien : Qu'est-ce que cela signifie ? 41)

ATERAKA INDRAY (Être né de nouveau) :

78-1 – Ateraka indray, inona no dikan'izany ? 1 (Naître de nouveau : qu'est-ce que cela signifie ? 1)
78-2 – Ateraka indray, inona no dikan'izany ? 2 (Naître de nouveau : qu'est-ce que cela signifie ? 2)
123_0 – ATERAKA INDRAY – Fandaharana manokana « Ateraka indray » (Émission spéciale « Naître de nouveau »)

 

CHANTS (cantiques) MALGACHES

Si vous ne disposez pas de lecteur-player pour écouter les enregistrements midi et mp3, vous pouvez charger Van Basco ou LECTIQ

 

 

[Page principale | Evangile | Cantiques en français | Commentaires et explications sur la Bible | La Bible]