[Page principale | Nouveautés | La Bible | Chant- Cantiques]

 

LíASSEMBL…E DE DIEU
OU
LA PLEINE SUFFISANCE DU NOM DE J…SUS

NY FIANGONANí ANDRIAMANITRA

NA

NY MAHA-AMPY TANTERAKA
NY ANARANíI JESOA

C. H. MACKINTOSH

…DITIONS BIBLES ET TRAIT…S CHR…TIENS, VEVEY

NY FIANGONANíANDRIAMANITRA

NA

NY MAHA-AMPY TANTERAKA NY ANARANíI JESOA

Aminíizao vaninandro iainantsika izao, dia efa saika ny hevitra vao≠vao tsirairay mihitsy no manjary ivo na antony ifamoriana, anorenana fikambanana vaovao. Izany toe-javatra izany dia tokony haha≠tsa≠pan≠tsika hoe hatraiza ny maha-sarobidy ny ho resy lahatra avy aminíAn≠dria≠manitra momba izay tena atao hoe Fiangonany. Miaina ao anatina fotoana tena iasaníny sainíolombelona isika izao, hany ka ilaina dia ilai≠na ny ianarantsika ny teniníAndriamanitra, am-pahatoniana sy ao ana≠ty vavaka. Io Teny io óhisaorana anie Ilay nanome azy!ó dia toy ny va≠to≠lampy eo afovoaníny ranomasimbeníny fihevitry ny olombelona; tsy mihontsona, na dia mahery aza ny tafio-drivotra ary na dia tsy misy fara≠ny aza ny fikapokapoky ny alon-drano. Ary tsy vitaníny hoe tsy mi≠he≠tsika io vatolampy io, fa manjary mitombina tsara tahaka azy koa izay rehetra mitoetra eo amboniny. Fahasoavana lehibe ny ahafahana mia≠la aminíny hotakotaka sy ny fanozongozonaníny ranomasina misa≠fo≠to≠foto, sady ahitana fahatoniana sy fitsaharana eo aminíio vatolampy mitoetra mandritra ny taonjato mifandimby io!

Tena fahasoavana lehibe tokoa izany. Raha tsy nanana ďny lalŗna sy ny teny vavolombelonaĒ isika, dia aiza ho aiza ny toerana ho nisy an≠tsika? Aiza ny lalana ho nalehantsika? Inona no ho nataontsika? Hai≠zi≠na re izany! Fisavoritahana re izany! Tena sanganehana tokoa! Feo mi≠fa≠ma≠hofaho, miisa aníalina, no tonga eo am-poto-tsofintsika: ny feo re≠he≠≠tra, nefa, toa manana fahefana izany, hany ka raha tsy voaofana tsa≠ra sy miorina aminíny Teny, dia hitataovan-doza lehibe, ka mety ho voa≠zera, na fara fahakeliny hampalahelo fa ho voahozongozona sy hi≠ko≠rontan-tsaina. Ny iray hiteny aminao hoe ity no tsara; ny iray hafa ko≠sa hiteny hoe itsy no tsara; ny fahatelo hilaza fa tsara daholo izy re≠he≠tra; ny fahefatra hanizingizina fa tsy misy tsara. Raha ny momba ny fa≠na≠≠ra≠ha≠na ny rafitra ara-pivavahana misy indray, dia hahita kristiana man≠ketsy ianao; ny sasany manker; misy ny mandeha hatraiza ha≠trai≠za; misy ihany koa ny tsy mandeha na aiza na aiza.

Koa raha izany no zava-misy, inona no azo atao? Tsy voatery ho tsa≠ra daholo ny zava-drehetra. Nefa na izany aza, misy zavatra tsara. Tsy azo heverina hoe voatery hiaina ao anaty fahadisoana isika, ao anaty hai≠zina mikitroka na ao anaty fisalasalana. Hisaorana anie An≠dria≠ma≠ni≠tra, fa ďmisy ny lalanaĒ, na dia ďtsy fantatry ny vorona mpihaza ary tsy hi≠taníny masoníny voromaheryĒ aza izany. ďTsy nodiaviníny zanaky ny bi≠bi≠dia ary tsy mba nalehaníny liona masiakaĒ izany lalana izany. Aiza io lalana azo antoka sy nomeníAndriamanitra io? Henoy ny valin-teniní An≠driamanitra: ďIndro, ny fatahorana ny Tompo no fahendrena, ary ny fia≠lŗna aminíny ratsy no fahalalŗnaĒ (Joba 28. 28).

Koa ndeha isika handinika ilay lohahevitra er am-boalohany, am-pata≠horana ny Tompo, aminíny fanazavana tsy mety diso avy ami≠ny, ary hankatÚ tanteraka, am-panetrentena, ny fampianaraníny Fa≠na≠hy Masina; ary enga anie isika tsy hitoky aminíizay mety ho eri≠tre≠ri≠tsi≠ka, na amina eritreritríolon-kafa, fa kosa hanaiky aminíny fo ma≠dio ny hampianariníAndriamanitra irery ihany.

Nefa mba hahafahana mamakafaka sy hahazoana voka-tsoa mi≠ka≠si≠ka io lohahevitra lehibe sady mafonja momba ny FiangonaníAn≠dria≠ma≠ni≠tra io, dia ndeha aloha hampitoetra zava-misy; ary manarakaraka iza≠ny, ndeha hametraka fanontaniana. Ny zava-misy dia izao: misy ny Fian≠gonaníAndriamanitra et an-tany. Ny fanontaniana dia ny hoe: Ino≠na izany Fiangonana izany?

I

Ndeha ŗry hojerentsika aloha ilay zava-misy. Misy zavatra et am≠bo≠niníny tany izay antsoina óary tena izany tokoaó hoe ďFian≠go≠naní AndriamanitraĒ. Zavatra tena mafonja izany: manana Fiangonana et amboniníny tany Andriamanitra. Ny tiako holazaina aminíizany, dia tsy rafi-pivavahana nataoníolombelona, toy ny hoe eglizy grika, na egli≠zy romana, na eglizy anglikana, na egliziníi Ekosia; na iray aminíireo ra≠fi≠tra isan-karazany, izay nivoaka avy aminíizany, naorina sy nam≠boa≠riní ny tananíolombelona, ary miankina aminíny harenaníolombelona. Ny tia≠ko holazaina eto dia ilay Fiangonana, novorianíny Fanahy Masina ma≠no≠di≠dina ny Persona-níny ZanakíAndriamanitra, mba hitsaoka aníAn≠dria≠ma≠nitra Ray, ary hiombona aina Aminy. Zavatra hafa tanteraka ny fahai≠zantsika mamantatra sy mankafy io Fiangonana io; ary miankina aminíny toetrantsika ara-panahy izany, miankina aminíny fanda≠van≠tsi≠ka ny tenantsika, aminíny fanapotehantsika ny sitrapontsika, aminíny fan≠ka≠toavantsika ny fahefaníny Soratra Masina, toy ny fankatoavaníny zaza≠kely. Raha toa ka saina feno fitsarana an-tendrony, hevitra mialoha sy fironana manokana no hanombohantsika ny fikarohana ny momba ny FiangonaníAndriamanitra na izay mety ho endrika isehoaníizany Fian≠go≠na≠na izany; na koa isika, mandritra izany fikarohana izany, mi≠ta≠dy fanazavana mitsilopilopy avy aminíireo foto-pinoana misy, ireo he≠vi≠tra sy ribaníny olombelona, dia azo antoka fa tsy ho tonga any aminíny fahamarinana mihitsy. Mba hahafantarana ny Fian≠go≠naníAn≠dria≠ma≠nitra, dia tsy maintsy ny teniníAndriamanitra irery no mam≠pi≠a≠na≠≠tra antsika, tsy maintsy ny FanahiníAndriamanitra no mitarika an≠tsi≠ka; satria izay nolazaina momba ny zanakíAndriamanitra dia mitombina koa, raha ny mi≠ka≠sika ny FiangonaníAndriamanitra: ďFa izao tontolo izao tsy ma≠ha≠la≠la azy.Ē

Noho izany, raha toa ka ny fisainaníizao tontolo izao no mitondra an≠tsi≠ka, na inona na inona fisehoníizany; raha toa ny olona no tiantsika hasandratra avo; raha toa mitady sitraka aminíny olona isika; raha toa ka ny hahatratra izay zavatra heverintsika ho anisaníny mahasarika an≠tsi≠ka indrindra, dia ny toerana feno haja, izay ho lasa fandrika ho an≠tsi≠ka, no tafalatsaka ao am-pontsika, dia aleo ajanona dieny izao ny fi≠ka≠ro≠han≠tsika momba ny FiangonaníAndriamanitra, ary aleo mialokaloka any aminíireo rafitra nataoníolombelona, izay mifanaraka indrindra aminíny saintsika na aminíizay maharesy lahatra antsika ao anatintsika.

Fanampiníizany, raha toa koa ka fikambanana ara-pivavahana izay ama≠kiana ny teniníAndriamanitra no hany tadiavintsika, na fikam≠ba≠na≠na misy zanakíAndriamanitra, dia mora ny ahazoana fahafaham-po, sa≠tria sarotra ny hahitana sampana ao aminíireo fikambanana mitonona ho kris≠tiana tsy ahatanterahana ny iray na izy roa ireo.

Farany, raha toa isika tsy mikatsaka afa-tsy ny hanao izay soa rehe≠tra azontsika atao, ka tsy mandinika izay fomba anatanterahana izany; raha toa ďaminíny fomba rehetraĒ no teny filamatra arahintsika, na ino≠na na inona atao; raha vonona ny hamadika ny teny mavesatra nam≠ba≠raníi Samoela isika, ka hanao hoe: ďNy fanatitra no tsara noho ny ma≠na≠raka, ary ny saboraníondrilahy no tsara noho ny mihainoĒ, dia tsy misy ilŗna azy mihitsy ny handinihantsika ny momba ny Fian≠go≠naníAn≠dria≠manitra, indrindra moa fa ny olona hany afaka hahita sy han≠ka≠si≠tra≠ka io Fiangonana io, dia olona nianatra ny handositra ireo lalana ana≠li≠≠na≠liny miravaka voninkazo, maha-diavolana ny foníny olombelona, sy ny hametraka ny feoníny fieritreretany, ny fony, ny fahaizany, ny toe-tsaina amam-panahiny manontolo ho eo ambaniníilay fahefana fara≠tam≠pony hoe: ďIzao no lazainíi JehovahĒ.

Raha lazaina indraim-bava, izany, ny mpianatra mankatÚ dia ma≠ha≠la≠la fa misy ny FiangonaníAndriamanitra; ary izy koa no ho afaka hahita azy, noho ny fahasoavaníAndriamanitra, ary hamantatra fa eo ny toe≠ra≠ny. Raha saina mahay mandinika no ianarana ny Soratra Masina, dia tsa≠pa tokoa ny fahasamihafana misy eo aminíny rafitra naorina, nam≠boa≠rina ary tapahiníny fahendrena sy sitraponíolombelona, sy eo aminí io Fiangonana io, mivory manodidina aníi Kristy, izay Tompo, ary an≠ja≠ka≠ny. Fahasamihafana lehibe tokoa! Io indrindra no fahasamihafana mi≠sy aminíAndriamanitra sy ny olombelona.

Mety hisy nefa hangataka porofo ara-tSoratra Masina hoe misy Fian≠go≠naníAndriamanitra et an-tany, ary omentsika azy ireo izao anke≠hi≠tri≠ny izao izany; satria azontsika lazaina fa izay rehetra ambara momba ny foto-kevitra tahaka io, dia tsy misy dikany raha tsy ombŗníny fahe≠faníny Teny. Inona ŗry no ambaraníny Soratra Masina?

Ny holazainay voalohany dia ilay tsongandahatsoratra diso fantatra loatra ao aminíny Matio 16: ďRehefa tonga tany aminíny faritaniníi Kai≠sa≠ria-filipo Jesoa, dia nanontany ny mpianany Izy ka nanao hoe: Ataoní ny olona ho iza moa ny Zanakíolona? Dia hoy ireo: Hoy ny sasany: Jao≠na Mpanao-batisa; ary hoy ny sasany: Elia; ary hoy ny sasany: Jeremia na anankiray aminíny mpaminany. Ary hoy Jesoa taminy: Fa ianareo kosa, manao Ahy ho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe: Ianao no Kristy, ZanakíAndriamanitra velona. Dia namaly Jesoa ka na≠nao taminy hoe: Sambatra ianao, ry Simona Bar-jona; fa tsy nofo aman-dra no naneho anao izany, fa ny Raiko Izay any an-danitra. Ary Iza≠ho milaza aminao koa: Ianao no Petera, ary amboniníity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako; ary ny vavahadiníny fiainan-tsy hita tsy ha≠ha≠resy azyĒ (and 13-18).

Eto ny Tompo dia manambara fa manana fikasana hanorina fian≠go≠na≠na, ary mampahafantatra ny tena fototra iorenaníizany fiangonana iza≠ny, dia: ďKristy, Zanakíilay Andriamanitra velonaĒ. Zava-dehibe to≠koa izany, aminíity lohahevitra dinihintsika ity. Eo ambony Vatolampy no hisy ilay fanorenana, ary io Vatolampy io dia tsy ilay i Petera, izay me≠ty ho diso, ho tafintohina, fa i KRISTY, ilay Zanaka man≠dra≠ki≠zainíilay Andriamanitra velona; ary ny vato tsirairay aminíizany fanorenana iza≠ny dia mandray anjara aminíny fiainaníilay Vatolampy tsy azo levonina, sa≠tria naharesy izay rehetra mety ho fahefaníny fahavalo.

Ankoatra izany, ao aminíio filazantsara araka aníi Matio io ihany, ar aoriana kely kokoa, dia hitantsika ilay tsongandahatsoratra izay fan≠ta≠tra tsara koa: ďRaha manota aminao ny rahalahinao, dia mankanesa any aminy, ka rehefa mitokana ianareo roa lahy, dia asehoy azy ny fa≠ha≠disoany. Raha mihaino anao izy, dia efa azonao ny rahalahinao; fa raha tsy mihaino anao kosa izy, dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa, mba ho voaorina mafy avokoa ny teny rehetra, aminíny teniní ny vavolombelona roa na telo. Ary raha tsy mety mihaino ireo izy, dia am≠ba≠rao aminíny fiangonana; ary raha tsy mety mihaino ny fiangonana koa izy, dia aoka hataonao ho tahaka ny jentilisa sy ny mpamory hetra izy. Lazaiko aminareo marina tokoa: na inona na inona fehezinareo et amboniníny tany, dia hofehezina any an-danitra; ary na inona na inona vahŗnareo et amboniníny tany, dia hovahana any an-danitra. Ary la≠zai≠ko aminareo koa: Raha misy roa aminareo mifanaiky et ambo≠niníny tany, na aminíinona na aminíinona, ka hangataka izany, dia ho azony avy aminíny Raiko Izay any an-danitra izany. Fa na aiza na aiza ian≠go≠naníny roa na ny telo aminíny Anarako, dia ao afovoany AhoĒ (18. 15-20).

Mbola hotsahivintsika izany andininy izany, any aminíny tapany fa≠ha≠roa aminíity lahatsoratra ity. Lazaintsika izy eto, satria mason-drojo iray izay omeníny Soratra Masina, momba ny fisianíny Fian≠go≠naníAn≠dria≠manitra et an-tany. Tsy anarana io fiangonana io, tsy fomba, tsy fihamboana ho zava-misy, tsy vinavina. Zava-misy avy aminíAn≠dria≠ma≠ni≠tra io, naoriníAndriamanitra, ary manana ny tombo-kase sy ny fan≠ka≠toa≠va≠na avy Aminy. Io Fiangonana io no itodihana, raha toa ka misy fa≠ha≠tafintohinana sy fifandirana izay tsy voaravina eo aminíny olona roa. Io Fiangonana io dia mety ho ďolona roa na teloĒ ihany óizay kely in≠drin≠dra azo ilazana maro, raha tianao; fa na izany aza, dia misy izy, ekeníAndriamanitra, ary ekena any an-danitra ny fanapahan-kevitra rai≠si≠ny.

Fa isika kosa dia tsy tokony hanaiky ampitahorina na ahodina aminí ny fahamarinana momba io lohahevitra io, satria ny eglizy romana dia nanandrana nampiorina ny hambony taminíireo tsongandahatsoratra roa voalazantsika ireo. Io eglizy io dia tsy ny FiangonaníAndriamanitra, naorina teo ambony Vatolampy, Izay i Kristy, sy miangona aminíny anaraníi Jesoa; fa fialŗníny olombelona taminíny foto-pinoana marina io, naorina eo amina olona marefo sy mety maty, ary tapahiníireo riba sy foto-pinoana najoroníolombelona. Tsy tokony hanaiky hanalana izay faha≠ma≠ri≠nana avy aminíAndriamanitra isika, aminíny fisandohana na≠taoníi Satŗna. Manana ny Fiangonany et amboniníny tany An≠dria≠ma≠ni≠tra, ary anjarantsika ny mamantatra izany sy mandray ny toe≠ran≠tsi≠ka ao anatiny. Ho sarotra izany, aminíizao vaninandro feno fi≠sa≠fo≠to≠fo≠toana toy ny ankehitriny izao. Mila fijery tsotra ósitrapo mankatÚó fo to≠ro≠to≠ro. Nefa aoka ny mpamaky hino fa tombontsoany manokana ny matoky izay avy aminíAndriamanitra, na ny momba ny toerany eo aminíny Fian≠gonaníAndriamanitra, na ny momba ny fahamarinana hoe voavonjy taminíny raníny Zanakíondry izy; ary tsy hianina raha tsy mahazo anto≠ka izany. Tsy ho faly ny ho velona adiny iray akory aho, raha tsy ma≠to≠ky fa isaníny FiangonaníAndriamanitra, ara-panahy sy ara-poto-kevitra. Marihiko hoe ara-panahy sy ara-poto-kevitra, satria aho mety ho any amina toerana iray izay tsy misy fanehoana ny Fian≠go≠naníAn≠dria≠ma≠ni≠tra; aminíizay fotoana izay, mianina aminíny fiom≠bo≠na≠na ara-panahy fotsiny aminíireo olona rehetra izay eo aminíny sehatry ny Fian≠go≠naní Andriamanitra aho, ary matoky fa Izy no hisava ny lalana hahazoako mankafy ny tombontsoa aminíizany, aminíny fanatrehaníny vatako eo, miaraka aminíny vahoakany, mba higoka ny fahasoavana raisiníny Fian≠gonany, ary mba hizara ny adidy masina momba izany.

Manatsotra tanteraka ny zava-misy izany. Raha tsy ao aminíny Fian≠go≠naníAndriamanitra aho, dia tsy hahazo na inona na inona aminíizany. Tsy ampy ny hoe mandeha amina fivoriana ara-pivavahana iray, izay misy kristiana vitsivitsy, misy fitoriana ny Filazantsara sy fizarŗna ny Sakra≠menta. Tsy maintsy resy lahatra aho, noho ny fahefaníny Teny sy ny FanahiníAndriamanitra, fa io fivoriana io dia atao aminíny foto-kevitry ny FiangonaníAndriamanitra, ary manana ny toetrany rehetra; raha tsy izany, tsy afaka manaiky azy aho. Azoko ekena ireo zanakíAn≠dria≠manitra izay ao, raha manaiky ahy hoe ivelaníny fefiníny rafi-piva≠va≠haníizy ireo; fa io rafitra io kosa dia tsy azoko ekena na toavina, na aminíny fomba ahoana na aminíny fomba ahoana. Raha manao izany aho, dia toy ny hoe manamafy fa mitovy ihany na ao aminíny Fian≠go≠naníAndriamanitra ny toerako na ao aminíireo rafitra nataoníolom≠be≠lo≠na, na manaiky ny maha-Tompo aníi Kristy aho na manaiky ny fahe≠faní olombelona, na miondrika eo anoloaníny teniníAndriamanitra aho na eo anoloaníny hevitríolombelona.

Mety ho maro ny ho tafintohina, aminíireo fanambarŗna ireo. Hola≠zaina hoe fivavahana tery saina izany, na fitsarana an-tendrony, na faha≠teren-tsaina, na tsy fandeferana, na zavatra toy izany. Nefa tsy tokony hampalahelo antsika loatra izany. Ny hany tokony hataontsika, dia ny manambara hentitra ny fahamarinana momba ny Fian≠gonaníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, sy ny mitoetra mifikitra aminíizany, aminíny fo sy aminíny fanahy, na ino≠na na inona miseho. Raha manana Fiangonana An≠dria≠ma≠nitra óary iza≠ny no lazainíny Soratra Masinaó, dia ao no tsy main≠tsy toerako, fa tsy any an-kafa. Mazava ho azy, ary tokony hanaiky iza≠ny ny tsirairay, fa eo amina toerana misy rafi-pivavahana maro mi≠fa≠nan≠drina, dia tsy izy rehetra, tsy akory, no avy aminíAn≠dria≠ma≠nitra. Ino≠na no tokony hataoko? Tokony hionona aminíny fisa≠fi≠dia≠na≠na izay tsy dia ratsy indrindra ve aho? Azo antoka fa tsia. Koa inona ŗry? Tso≠tra ny valiny, ary voalaza mazava tsara: na ny Fian≠go≠naníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, na ny tsy misy. Raha misy fanehoana izany fiangonana izany eo aminíny faritra misy anao, dia tsara izany; manatÚna any. Raha tsy izany, dia mionÚna aminíny fiarahana miombona ara-panahy fotsiny, am-panetrentena sy am-patokiana, aminíireo rehetra izay manai≠ky sy maka izany toerana masina izany. Mety horaisina ho fala≠la≠han-tsaina ny fivononana hana≠ma≠si≠na ny zavatra rehetra sy handeha etsy sy eroa ary hiaraka aminíny rehetra. Mety hoheverina ho tena mora sy ma≠ha≠fi≠na≠ritra tokoa izany hoe eo amina toerana izay anekena ny sitraponíny tsi≠rairay ary tsy misy famerana ny feoníny fie≠ri≠tre≠re≠taníny olona óa≠ha≠zoana mandray izay tiana, miteny izay tiana, manao izay tiana, man≠de≠ha any aminíizay tiana. Mety ho azo heverina ho tena marina avokoa iza≠ny rehetra izany ótena tianíny olonaó, ary tena ma≠ha≠sarika; nefa hisy tsy faha≠vo≠ka≠ra≠na sy fangidiana any am-parany; ary aminíny androníny Tompo dia ho≠do≠rana daholo izany, toy ny hazo, ny ahitra sy ny mololo, izay ho levona aminíny andro fitsarŗny.

Fa ndeha hotohizana ny porofo araka ny Soratra Masina. Hitantsika ao aminíny Asaníny Apostoly, na koa hoe Asaníny Fanahy Masina, ny Fiangonana efa niorina tanteraka. Tsongandahatsoratra iray na roa dia ampy: ďAry dia niray saina isaníandro izy, ka nazoto nankeo an-kian≠janí ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina taminíny fifaliana sy ny fahatsoram-po, nidera aníAndriamanitra sady nahita fitia taminíny vahoaka rehetra. Ary ny olom-bonjena (na ireo izay notsim≠bi≠ni≠ny) dia nanampiníny Tompo isaníandro ho isaníireoĒ (Asaníny Apos≠toly 2. 46-47). Izany no fandaminana taminíny androníny Apostoly, tso≠tra, ary ifotony. Rehefa niova fo ny olona iray, dia naka ny toerany tao aminíny Fiangonana; tsy nisy olana ny fandraisana azy, tsy nisy sekta na antoko mihambo isanisany horaisina ho toy ny fiangonana iray, ma≠na≠na ny zavatra arovany, na ny tombontsoany manokana. Tsy nisy afa-tsy zavatra iray, dia ny FiangonaníAndriamanitra, izay nitoerany, niasa≠ny ary nofeheziny. Tsy rafitra nataoníny sitraponíolombelona io, na ny fi≠tsarŗny na koa ny sainy. Mbola tsy nanandrana namorona fiangonana ny olombelona. AsaníAndriamanitra io. AnjaraníAndriamanitra irery iha≠ny, ary fahefany manokana, ny namory ny voavonjy sy namonjy ny mi≠pa≠ritaka[1].

Koa hoy isika hoe, nahoana moa no ho hafa noho izany ny zava-misy ankehitriny? Nahoana moa ireo olona nateraka indray no hitady zavatra hafa ivelaníny FiangonaníAndriamanitra, na tsy mitovy aminíny FiangonaníAndriamanitra? Tsy ampy ve ny efa ao anatiníny Fian≠go≠naní An≠driamanitra? Tsy ny toerana efa misy Azy ve, izay iasany sy an≠ja≠ka≠ny, no toerana tokony hisy ny olony rehetra? Marina izany. Tokony hio≠no≠na amina zavatra hafa ve izy ireo? Tsia dia tsia. Mbola averintsika ma≠za≠va ihany fa: ďNa io, na tsy misy.Ē

Indrisy anefa! Marina fa nitranga ny fahalavoana, ny faharavana ary ny fialŗna taminíny foto-pinoana. Maro taminíireo tsatÚka namaritra ny Fiangonana no nopaohiníny onjaníny fahadisoana. Ny fahendreníny olom≠belona sy ny sitrapony, na, raha tianareo kokoa, ny fahaizany, ny fitsa≠rŗny ary ny fisainany no nampiasainy, taminíny fitondrana ny raha≠ra≠ha ara-pivavahana, ary hitantsika ny vokany aminíizao fotoana izao, aminíireo sekta sy antoko tsy tambo isaina intsony. Nefa sahinay ny milaza fa ny Fiangonana dia mitoetra ho Fiangonana, na dia eo aza ny fahalavoana, ny fahadisoana ary ny fisaritahana vokatríizany. Mety ho sarotra tokoa ny hahafantatra hoe aiza io Fiangonana io; nefa rehefa hita izy, dia tsy azo ovŗna ary tsy afaka hiova ny fahamarinany. Taminí ny androníny Apostoly, dia nipoitra tamim-pahasahiana tokoa ny Fian≠go≠nana, ary nilaozany ny haizina nateraky ny fivavahana ara-pomba jiosy ankilany, sy ny fanompoan-tsampy andaniny. Tsy afaka ny ho diso mihitsy ny olona; teo izy, ary zava-misy lehibe! fikambanana olona velo≠na, mivory, itoeraníny Fanahy Masina, feheziny sy tarihiny, hany ka raha nisy tsy mpino na olona tsy mahalala, tafiditra tao, dia resy lahatra taminíny fitondrantenaníny rehetra, ary tsy maintsy nanaiky fa nanatrika teo Andriamanitra (diniho tsara ny 1 Korintiana 12 sy 14).

Ao aminíny Filazantsara, izany, no anambarŗníny Tompontsika ny fika≠sŗny hanorina ny Fiangonana. Ara-tantara no anehoana amintsika io Fiangonana io, ao aminíny Asaníny Apostoly. Ary rehefa tonga ao aminíireo epistily nosorataníi Paoly indray isika, dia hitantsika izy, mire≠sa≠ka aminíny Fiangonana, any amina toerana fito samy hafa, dia tany Roma, tany Korinto, tany Galatia, tany Efesosy, tany Filipia, tany Kolo≠sia ary tany Tesalonika; ary farany, aminíny fiantombohaníny bokiníny Apokalypsy, dia misy epistily nosoratana ho ana fiangonana fito sami≠hafa. Nefa taminíireo toerana rehetra ireo, ny FiangonaníAndriamanitra dia zavatra mazava, azo tsapain-tanana, tena misy, naorina sy note≠hi≠ri≠ziníAndriamanitra mihitsy. Tsy rafitra nataoníolombelona, fa fano≠re≠naníAndriamanitra, fijoroana ho vavolombelona, fanaovan-jiro iray ho aníAndriamanitra, isaky ny toerana tsirairay.

Izany rehetra izany dia porofo, ao aminíny Soratra Masina, fa mana≠na ny Fiangonany et an-tany Andriamanitra, Fiangonana izay iray, onenana sy tarihiníny Fanahy Masina, Izay hany Solontena mariníi Kris≠ty et an-tany. Ara-paminaniana no anambarŗníny Filazantsara ny Fiangonana; ara-tantara no anehoaníny Asaníny Apostoly ny Fian≠go≠nana; ary ara-pitsipika no itenenaníny epistily aminíny Fiangonana. Mazava izany rehetra izany. Ary tokony homarihina, fa aminíizay nola≠zai≠na teo, dia ny Soratra Masina ihany no henointsika. Aoka tsy hiteny ny saina, satria tsy ekentsika izany. Aoka tsy hanandra-peo ny fisai≠na≠na nentim-paharazana, satria tsy raharahaintsika izany. Aoka ny fomba metimety amintsika na izay zavatra miseho ho fanalana faha≠sa≠hi≠ra≠na≠na, tsy hiandry hojerentsika akory. Mino isika fa ampy tanteraka ny Soratra Masina óampy hahatonga ny oloníAndriamanitra ho tan≠te≠ra≠kaó ho vonona tsara aminíny asa tsara rehetra (2 Timoty 3. 16-17). Ampy ny teniníAndriamanitra; raha tsy izany, tsy teniníAndriamanitra izy. Mino isika fa ampy tanteraka izy, momba izay ilaina mikasika ny Fian≠gonaníAndriamanitra. Tsy maintsy ho izany, satria Andriamanitra no nanoratra azy. Na isika mandŗ ny maha-avy aminíAndriamanitra ny Baiboly, na isika manaiky fa ampy izy. Tsy misy antenatenany; tsy ho nanoratra boky tsy ampy na tsy tanteraka Andriamanitra.

Foto-kevitra mavesa-danja tokoa izany, ary mifandraika aminíny lohahevitra dinihintsika. Betsaka ny mpanoratra protestanta no nana≠ma≠fy, rehefa nandŗ ny fisianíny papa, fa ampy ary manana fahefana ny Baiboly; nefa mazava koa fa tsy mahita holazaina izy ireo rehefa miady aminy ireo mpanohitra azy, ka mangataka porofo ara-tSoratra Masina iankinaníireo zavatra isan-karazany ekena sy ampihariníny fiangonana protestanta. Betsaka ny zavatra ampianarina sy ampiharina aminíny Rafitra isam-pirenena sy any aminíireo Fikambanana protestanta hafa no tsy ekeníny Teny; koa raha nanamarika izany ireo mpomba ny papa, izay manan-tsaina tokoa sady mafana fo, ka nanontany hoe inona ny fahefana ao aminíny Baiboly izay nanorenana ireo zavatra ireo, dia nanaitra tokoa fa mazava ny fahalemeníny fivavahana protestanta. Raha manaiky isika, indray mandeha, amina lohahevitra iray, fa tsy maintsy mitodika aminíny fisainana nentim-paharazana sy ny fomba metimety amintsika, iza no hamaritra ny fetra aminíizany? Raha azo atao ny mihataka kely aminíny Soratra Masina amin-javatra iray, hatraiza no azontsika andehanana aminíizay lalana izay? Raha misy zavatra iray anekentsika ny fahefaníny fisainana nentim-paharazana, iza no hanapaka ny fanitarana izany? Raha ilaozantsika ny lalana ety sy voasoritra tsara nasehoníAndriamanitra, ka idirantsika ny sehatra mida≠da≠sika sy tsy ahita-mangirana aminíny fisainana nentim-pa≠ha≠ra≠zaní olombelona, tsy ho afaka hifidy izay tiany aminíizany toy ny hafa ve ny tsirairay? Raha fintinina, tsy ho vita mihitsy ny hanohitra ny mpomba ny fivavahana katolika romana, raha any ivelaníny faritra iorenaníny Fian≠gonaníAndriamanitra, dia ny maha-ampy tanteraka ny teniníAn≠dria≠ma≠nitra sy ny anaraníi Jesoa ary ny heriníny Fanahy Masina. Izany no toerana tsy azo hozongozonina ipetrahaníny FiangonaníAndriamanitra, ary isaorana Azy izany; ka na dia malemy sy tsy misy voninahitra aza izany Fiangonana izany, eo imasoníizao tontolo izao, dia fantatsika, satria nolazainíi Kristy, fa ďny vavahadiníny fiainan-tsy hita, tsy haha≠resy azy.Ē Azo antoka izany vavahady izany fa haharesy ireo rafitra nataoníolombelona: ireo fivondronana sy fikambanana rehetra naoriní ny olona. Ary mbola tsy nisongadina ohatra ny aminíizao fotoana izao io fandreseníny vavahadiníny fiainan-tsy hita io, indrindra mikasika ny Eglizy romana, izay nandray am-pihamboana fatratra io teniníny Tompo io ho andriníny fahamafisany. Tsy misy afaka manohitra izany vava≠ha≠diníny fiainan-tsy hita izany, ankoatra ny Fiangonana, naorina teo aminí ny ďVatolampy velonaĒ; ary ny fanehoana izany isan-toerana dia mety hoe olona ďroa na telo mivory aminíny anaraníi JesoaĒ, fikambanana ma≠hantra, malemy sy tsy manan-kaja ófakofakoníny tany sy nailiky ny rehetra.

Tsara ny hanazavana ny saina sy hanapahan-kevitra, momba io lo≠ha≠hevitra io. Na oviana na oviana dia tsy afaka ny tsy ho to ny fam≠pa≠nan≠tenŗníi Kristy. Hisaorana anie ny Anarany, fa nidina faraníizay am≠ba≠ny Izy, mba hahatonga ny Fiangonany ho azo antsoina hoe Fian≠go≠na≠na, na dia olona ďroaĒ aza no ao. Famindrŗm-po re izany! Tsy miova mi≠hitsy Izy! Nomeny ireo izay vitsy kely, tsy hita akory, izay mivory ma≠nodidina Azy, ny haja manontoloóny soatoavinaó ny fahefaníny Anarany, izay tsy ho levona mandrakizay. Tokony hazava tsara aminíny masom-panahintsika, fa raha niresaka ireo ďroa na teloĒ ireo ny Tompo Jesoa, dia tsy nieritreritra mihitsy ireo rafitra mie≠zi≠ne≠zi≠na nipoitra taminíny andro taloha, taminíny Vaninandro ante≠na≠tenany[2], sy aminí izao vaninandro mŰderina izao, any aminíny tany tatsi≠nanana sy tan≠dre≠fana, izay manisa ny olona manaraka azy kanefa diso, tsy mba tsi≠roa≠roa na tsitelotelo, fa amina fanjakana, amina fari≠ta≠ny na amina paroasy. Mazava tsara fa tsy mitovy, ary tsy hety hitovy mihitsy, ny fanjakana iray natao batisa sy ny olona ďroa na teloĒ, izay fanahy velo≠na, mivory aminíny anaraníi Jesoa. Hafa ny tontolo kristiana vita batisa, hafa ny FiangonaníAndriamanitra. Mbola ho hitantsika atsy ho atsy hoe inona io FiangonaníAndriamanitra io, fa dieny izao dia amba≠ranay ma≠za≠va tsara fa tsy mitovy ireo, ary tsy mety hitovy. Afan≠ga≠ro hatrany izy ireo, na dia tsy misy zavatra roa miavaka noho izy ireo aza.

Raha tiantsika ho fantatra ny kisarisary nanehoaníi Kristy ny tontolo vita batisa, dia vakiana ny ohatra ao aminíny Matio 13 momba ny ďma≠si≠ra≠siraĒ sy ny ďvoan-tsinapy lasa hazo lehibeĒ. Ny voalohany dia ma≠nam≠bara ny toetra anatiníny ďfanjakŗníny lanitraĒ; ary ny faharoa, ny toe≠tra ivelanyófanjakŗníny lanitra, izay tany am-piandohana dia nao≠ri≠na tao aminíny faha≠ma≠ri≠na≠na sy ny fahadiovana, toy ny zava-misy, na dia bitika aza, nefa, noho ny asa famitahaníi Satŗna, dia nanjary von≠ga≠na lo tao anatiny, na dia toa tiam-bahoaka aza, et ivelany, tsara bika sy mivelatra tokoa et an-tany, ary manangona karazaníolona sami≠hafa eo ambaniny. Izany no lesona ótsotra nefa lalina tokoaó azo tsoahiníny masom-panahy mom≠ba ny ďmasirasiraĒ sy ny ďhazo avy aminíny voan-tsinapyĒ ao aminíny Matio 13. Ampianay fa raha azo tsara io lesona io, dia ho mora ny hanavaka ny ďfanjakŗníny lanitraĒ sy ny ďFiangonaníAndriamanitraĒ. Ny voalohany dia azo oharina amina hona≠hona midadasika, ny faharoa ko≠sa, amina renirano mikoriana ma≠ma≠kivaky io honahona io ary tan≠di≠do≠min-doza mandrakariva ho very izay maha-izy azy sy ny lalana toko≠ny halehany, noho izy mifangaro aminíny rano manodidina izy. Ny mam≠≠pifangaro ireo zavatra roa ireo dia mamono izay rehetra mety ho fifehezana araka aníAndriamanitra, ary noho izany, dia ny faha≠dio≠vaníny FiangonaníAndriamanitra mihitsy no tsy misy intsony. Raha mi≠to≠vy ny dikaníny fanjakŗna sy ny Fian≠go≠na≠na, inona no tokony ha≠taontsika raha sendra ilay ďmpanao ra≠tsyĒ, toy ny ao aminíny 1 Korintiana 5? Hoy ny Apostoly: ďEsory.Ē Dia hataontsika aiza izy? Ny Tompontsika mihitsy no milaza fa ďny ta≠nim≠ba≠ry dia izao tontolo izaoĒ; ary ao aminíny Jaona 17 Izy dia mbola ma≠nam≠bara ihany fa ny olony dia tsy namaníizao tontolo izao. Ma≠na≠za≠va ny zava-drehetra izany. Nefa hoy ny olona, manoloana io fanam≠ba≠rŗníny Tom≠pontsika io, hoe ny tanimbary dia ny Fiangonana, ary ny voan-tsim≠parifary sy ny voa tsara, ny tsy mpino sy ny olona tia vavaka, dia tsy maintsy miara-mitombo, ary tsy azo sarahina na inona na inona an≠to≠ny. Ilay fampianarana mazava sy misy ventiny nataoníny Fanahy Ma≠sina ao aminíny 1 Ko≠rin≠tia≠na 5, izany, dia ampifanoherina tanteraka aminíilay fampianarana mazava sady misy ventiny koa, nataoníny Tom≠pon≠tsika ao aminíny Matio 13. Izany nefa no misy, dia satria afangaro ny zavatra roa samy hafa, dia ny ďfanjakŗníny lanitraĒ sy ny ďFian≠go≠naníAndriamanitraĒ.

Ny lohahevitra dinihintsika etoana dia tsy ahafahantsika mi≠va≠lam≠pa≠tra manadihady momba ny ďFanjakŗnaĒ, na dia hahaliana tokoa aza izany. Ampy izay nolazaintsika, raha resy lahatra ny mpamaky fa zava-dehibe tokoa ny manavaka tsara ny Fanjakŗníny lanitra aminíny Fian≠go≠nana. Ndeha hojerentsika ity farany ity; ary enga anie ny Fanahy Masi≠na no hampianatra antsika!

II

Hovelabelarintsika ity fanontaniana ity: ďinona no atao hoe Fian≠go≠naníAndriamanitraĒ, mba hanazavana sy hametrapetrahana tsara ny zava≠tra ao an-tsaintsika. Koa ndeha hodinihina ireto lohahevitra efatra ireto:

Voalohany, inona no sehatra ivorianíny Fiangonana?

Faharoa, inona no ivo ivorianíny Fiangonana?

Fahatelo, inona no hery manosika ny Fiangonana hivory?

Fahefatra, inona no fahefana ahazoaníny Fiangonana mivory?

1-  Voalohany, momba ny sehatra ivorianíny FiangonaníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, raha fintinina aminíny teny iray, dia ny famonjena, na ny fiainana mandrakizay. Tsy ny mba ho voavonjy, tsy akory, no idirantsika ho isaníny Fiangonana, fa kosa satria efa voavonjy isika. Izao no teny mom≠ba izany: ďAmboniníity vatolampy ity no haoriko ny Fiangonako.Ē Tsy milaza i Jesoa hoe: ďEo amboniníny Fiangonako no hanorenako ny famonjena ny olona.Ē Anisaníny foto-pirehankevitra ihamboaníny Eglizy romana ny hoe: ďTsy misy mihitsy famonjena, raha ivelaníny Eglizy.Ē Mety ho marina izany, nefa raha mandeha lalindalina kokoa isika, dia afaka mi≠te≠ny koa hoe: ďTsy misy eglizy, raha miala aminíilay tena Vato≠lam≠py.Ē Esory ny Vatolampy, dia tsy hisy intsony afa-tsy fahadisoana sy fahalovana. Famitahana mampalahelo mihitsy ny mieritreritra hoe ho voa≠vonjiníizany! Isaorana Andriamanitra, fa tsy izany no zava-misy. Tsy ny Fiangonana no mahatonga antsika any aminíi Kristy, fa i Kristy no mahatonga antsika any aminíny Fiangonana. Raha avadikao izany fandaminana izany, dia ovanao toerana tanteraka i Kristy, ka tsy misy azonao na ny Vatolampy, na ny Fiangonana, na ny famonjena. Mihaona aminíi Kristy aloha isika, aminíny maha-Mpamonjy mamelombelona aina antsika Azy, izay vao misy dikany ny ifandraisantsika aminíny Fian≠gonana. Izany no mahatonga antsika ho afaka hanana ny fiainana mandrakizay sy hankamamy ny famonjena, na dia tsy ho nisy Fian≠go≠naníAndriamanitra aza tetan-tany[3].

Tsy tokony ho tsotra loatra isika, mandray izany fahamarinana iza≠ny, aminíizao vaninandro izao, izay tena ihamboaníny mpitondra fi≠va≠va≠ha≠na fatratra. Ny fiangonana, izay antsoina toy izany ónefa tsy izyó, dia manokatra ny varavarany amina fitiavana mamitaka, ary manasa ireo fanahy mahantra mibaby fahotana, lanakíizao tontolo izao sy tro≠tra≠ka, mba hahita fialokalofana ao aminy. Manodoka tokoa ny faha≠la≠la≠ha≠na asehony, mamaha ny varavaraníny haren-tsarobidiny, ary ma≠no≠me izany ho aníireo fanahy tsy manana na inona na inona sy mitalaho. Ary marina fa tena mahasarika tokoa izany harena izany, ho aníireo izay tsy eo amboniníďilay VatolampyĒ. Misy Fisoronana ombaníny fa≠na≠ma≠sinana ho mpitondra fivavahana, izay mihambo ho mitohy avy aminí ny Apostoly ary tsy tapaka mihitsy. Mampalahelo nefa, fa tena tsy mi≠to≠vy mihitsy irerỳ taloha sy ireto farany! Misy sorona tsy tapaka. In≠dri≠sy nefa, fa sorona tsy misy ra alatsaka, ka tsy manan-danja (He≠breo 9. 22). Misy fombafomba tena mirenty tokoa. Indrisy nefa, fa ny nian≠do≠haníizany dia ny aloka taminíny andro taloha óaloka izay efa nosoloaní ilay ZanakíAndriamanitra ho mandrakizay, taminíny Tenany, ny asany ary ny fisoronany. Hotompoina mandrakizay anie ilay Anarany tsy ma≠nam-paharoa!

Manana havaly hentitra tokoa ny mpino, eo anoloaníny hambo sy ny fampanantenana omeníny rafitra romana. Azony lazaina fa tao aminí ilay Mpamonjy nohomboana sy natsangana taminíny maty no ahitany ny fahafenoana. Koa inona no tokony hilŗny izay sorona atao aminíny lamesa? Efa voasasa taminíny raníi Kristy izy. Inona no ilŗny izay pretra mampalahelo kely, mpanota sy mety maty ihany, izay tsy afaka ma≠mon≠jy ny tenany akory? Ny ZanakíAndriamanitra no Mpisorona ho azy. Inona no ilŗny izay fombafomba mirentirenty sy ireo forongony mam≠pi≠to≠lagaga? Manao ny fanompoam-pivavahany aminíny fanahy sy ny faha≠marinana izy, ao aminíilay fitoerana masina indrindra, izay idirany amin-kasahiana, noho ny raníi Jesoa.

Tsy ny fiangonana katolika romana ihany no resahintsika, momba io lohahevitra voalohany io. Matahotra izahay fa ankoatra ny katolika ro≠ma≠na, dia alikisa ireo olona miandrandra ny Fiangonana ao am-pony ao, na tsy ho aminíny famonjena aza, dia ho toy ny dingana iray izay mety hahatongavana any. Izay no maha-zava-dehibe ny fahalalana tsa≠ra fa ny sehatra ivorianíny FiangonaníAndriamanitra dia ny fa≠mon≠je≠na, na ny fiainana mandrakizay; hany ka na inona na inona antoníio Fian≠gonana io, azo antoka fa tsy ny hanome famonjena ho aníny olona ao aminy no nijoroany, satria ireo olona rehetra ireo dia efa nahazo izany famonjena izany, talohaníny nidirany tao. Trano fanafahana, aminíny lafiny rehetra, ny FiangonaníAndriamanitra. Hisaorana anie ny Tompo, noho izany! Tsy fanorenana natao mba hitondra famonjena ho aníny mpanota ny Fiangonana, na koa hamaly ny hetahetam-piva≠va≠ha≠ny. Vatana velona ny Fiangonana, voavonjy, naorina sy nampiraisiníny Fanahy Masina, mba haneho aminíny fanapahana sy ny fanjakana eny aminíny rivotra ny fahendrena tena samihafa izay aníAndriamanitra, ary hanambara aminíizao tontolo izao ny maha-ampy tanteraka ny Anaraníi Jesoa.

Ny fahavalo lehibeníi Kristy sy ny Fiangonana, nefa, dia mahalala tsa≠ra ny habe sy ny heriníny fijoroana ho vavolombelona ataoníny Fian≠go≠naníAndriamanitra et an-tany, fijoroana ho vavolombelona izay niantsoana azy sy natao hasehony. Izany no mahatonga aníio fahavalo io hampiseho ny hery ratsiny rehetra, mba hamotehana io fijoroana ho vavolombelona io. Halany ny anaraníi Jesoa, sy izay rehetra mety hanome voninahitra io Anarana io. Izany no mahatonga ny fanoherany miredareda ny Fiangonana aminíny maha-iray azy, sy izay mety ho fanehoana ny Fiangonana isan-toerana, na aiza na aiza misy azy. Tsy mampaninona azy izay rafitra ara-pivavahana tsotra, naorina mba ha≠ma≠ly ny hetahetam-pivavahaníny olona fotsiny, fanorenana izay tazo≠niníny fanjakana sy ny fanomezana an-tsitrapo ataoníny olona. Aoreno izay tianareo haorina. Akambano izay tianareo hakambana. Izay tiana≠reo ihany no ho toetranareo; zavatra sy tontolo ho aníi Satŗna, afa-tsy ny FiangonaníAndriamanitra; satria io no tena halany, ary katsahiny aminíny fomba rehetra azony atao izay hanaratsiana sy handravana azy. Nefa ny teny fampiononana nataoníi Kristy Tompo dia manaitra ny sofiníny finoana, noho ny heriníAndriamanitra: ďAmboniníity Vatolampy ity no haoriko ny fiangonako; ary ny vavahadiníny fiainan-tsy hita, tsy haharesy azy.Ē

2-  Dia tonga aminíny lohahevitra faharoa isika: inona no ivo ivorianí ny FiangonaníAndriamanitra? Ny ivony dia Kristy óilay vato velona, araka ny vakiantsika ao aminíny epistily voalohany nosorataníi Petera (2. 4-5): ďIzay hatoninareo toy ny vato velona, ďnolaviníny olona fa voa≠fidiníAndriamanitra sady soaĒ, ka dia atsangana koa ianareo, tahaka ny vato velona, ho trano fanahy, ho fisoronana masina, hanatitra fanati-panahy sitrakíAndriamanitra aminíny alalaníi Jesoa Kristy.Ē

Manodidina ilay Kristy velona, izany, no ivorianíny Fian≠go≠naníAn≠dria≠ma≠ni≠tra. Tsy manodidina foto-pampianarana, na dia marina aza; na ma≠no≠didina fandaminana, na dia ilaina aza izany; fa kosa manodidina ilay Persona avy aminíAndriamanitra, Izay velona. Io no zavatra lehibe indrin≠dra, ary iankinaníny aina, ka tokony ho azo mazava tsara, hota≠hi≠ri≠zina mafy, ary hotadidiana sy hampiharina am-patokisana man≠dra≠ka≠ri≠va. ďIzay hatoninareo toyĒ. Tsy nolazaina hoe ďIo zavatra hatoninareo io diaĒ. Tsy zavatra, izany, no hatonintsika, fa Persona. ďKoa aoka isika hivoaka hankeo AminyĒ (Hebreo 13. 13). Any aminíi Jesoa irery ihany no itondraníny Fanahy Masina antsika. Tsy misy mahasoa ankoatra izay. Afaka milaza hoe hanatona fiangonana iray, ho isaníny fikam≠ba≠na≠na ara-pivavahana iray, hifantoka amina antoko iray, amina firehan-kevi≠tra iray na amina tombontsoa iray. Izany fiteny rehetra izany dia manamaizina sy mampisavoritaka ny saintsika, ary manakona tsy ho hitaníny masom-panahintsika ny hevitríAndriamanitra momba ny Fian≠go≠naníAndriamanitra. Tsy anjarantsika ny miombona amin-javatra hafa. Rehefa novŗníAndriamanitra isika, dia nampiraisiny taminíi Kristy, taminíny alalaníny Fanahy Masina, ary tokony ho ampy ho antsika izany. Kristy irery ihany no ivoníny FiangonaníAndriamanitra.

Dia hanontany isika hoe: koa tsy ampy ve Izy? Tsy ampy ho antsika ve ny hoe ďmiray aminíny TompoĒ (1 Korintiana 6. 17)? Koa nahoana no mbola hampiana zavatra hafa ihany?

ďFa na aiza na aiza no iangonaníny roa na ny telo aminíny Anarako, dia ao afovoany AhoĒ (Matio 18. 20). Inona indray no mbola ilaintsika ankoatra izany? Raha eo afovoantsika i Jesoa, inona no ilŗntsika filoha olombelona? Nahoana Izy no tsy ekentsikaóisika rehetra, ary an-tsitrapoó handray ny toeraníny filoha, ary nahoana isika no tsy manoa Azy am-panetrentena, aminíny zavatra rehetra? Nahoana isika no manandratra fahefaníolombelona ao an-tranoníAndriamanitra, aminíny fomba samihafa? Nefa izany no zava-misy, ary tsara raha mifanazava momba izany. Olona no napetraka ao aminíny mitonona ho Fiangonana. Ampiharina ao aminíio sehatra io ny fahefaníolombelona, nefa tokony ho ny fahefaníAndriamanitra irery ihany no ekena ao. Tsy dia misy dikany na papa io, na pasitera, na pretra na filoha, raha ny foto-kevitra ifotony no jerena. Olona napetraka hisolo aníi Kristy io. Mety ho ny papa manendry kardinaly, solontena na eveka io, hanao ny raharaha mahakasika azy, na mety ho filoha manendry olona hananatra na hiva≠va≠ka mandritra ny folo minitra. Mitovy ihany ny foto-kevitra, aminíiza≠ny. Ny fahefaníolombelona no ampiharina ao aminíio sehatra io, nefa ny fahefaníAndriamanitra irery ihany no tokony hoekena ao. Raha eo afo≠voan≠tsika i Kristy, afaka matoky Azy isika, aminíny zavatra rehetra.

Raha miteny izany nefa isika, dia tsy maintsy hanohitra ny mpiaro ny fahefaníolombelona, hoe: ďAhoana moa no hampandeha ny fian≠go≠na≠na, raha tsy misy olona mitsangana ho filoha? Tsy ho fisaritahana sy fiko≠rontanana fotsiny ve no ho hita ao? Tsy ho afaka hanapaka ao aminí ny fiangonana ve ny tsirairay, na dia tsy manana fanomezam-paha≠soa≠va≠na manokana sy tsy mahay aza? Tsy hisy hatrany ve olona hitsan≠ga≠na isaky ny mihetsika ary hanadala antsika aminíny fibedibedena foana sy ny fianara-kendry mandreraka?Ē

Tsotra ny valintenintsika: Jesoa ihany no ilaintsika. Afaka matoky isika fa Izy no hitandro ny filaminana ao an-tranony. Azo antoka kokoa ny filaminana eo ambany tŗna-maheriníi Jesoa, toy izay eo am-pela≠ta≠na≠níolona filoha iray, na dia mahay tokoa aza io. Ao aminíi Jesoa no misy ireo fanomezam-pahasoavana rehetra ara-panahy tadiavintsika. Izy no loharanoníny fahefana rehetra sy izay mety ho fanompoana. ďMitana kintana fito eny an-tŗnany Izy.Ē Aoka isika hatoky Azy, dia hilamina ny fiangonantsika, toy ny maha-azo antoka ny famonjena ny fanahintsika. Izany no nahatonga anay hanampy ny lohateniníity boki≠ke≠ly ity hoe: ďNy maha-ampy tanteraka ny Anaraníi JesoaĒ aníilay hoe: ďNy FiangonaníAndriamanitraĒ. Mino izahay fa ampy tanteraka ny Ana≠raníi Jesoa, tsy ho aníny famonjena antsika tsirairay ihany, fa ho aní izay zavatra ilainíny Fiangonana óho aníny fanompoam-pivavahana, ny fiombonam-po, ny asa fanompoana, ny fifehezana, ny fitondrana, ho aníny zavatra rehetra, raha atao indraim-bava. Raha manana Azy isika, dia manana ny zavatra rehetra, ary manana be dia be.

Io no tena tsoka sy votoatiníny lohahevitra dinihintsika. Ny ha≠nan≠dra≠tra ny Anaraníi Jesoa no hany tanjontsika; ary mino izahay fa nalaim-baraka tao an-tranony Izy. Naongana Izy, ary ny fahe≠faníolom≠be≠lona no nampanjakaina. Toa tsy misy dikany akory ny anomezany fano≠mezam-pahasoavana mba hanompoana; tsy sahy mampiasa io fanomezam-pahasoavana io ny olona manana aníizany, raha tsy misy ny tombo-kase, ny fanekena ary ny alalana omeníolombelona. Ary tsy izany ihany, fa raha toa sitraky ny olona ny hanome tombo-kase, fanekena ary alalana ho aníolona iray, na dia tsy manana sombina fanomezam-pahasoavana ara-panahy kely akory aza izy óeny, mety hisy izany, tsy manana sombiníaim-panahy kely akoryó, dia lasa mpanao fanompoana ekena io olona io. Raha fintinina, ny fahefaníny olombelona dia mahatonga olona iray ho mpanao fanompoana, na dia tsy manana fanomezam-pahasoavana avy aminíi Kristy aza izy; fa ny fanomezam-pahasoavana avy aminíi Kristy kosa, tsy mahatonga ny olona iray ho mpanao fanompoana, raha tsy misy fahefaníolona. Raha tsy fanalŗm-baraka ny Tompo Kristy izany, dia inona kosa?

Ry mpamaky kristiana, miatoa ianao eto, dia lanjalanjao tsara io foto-kevitra momba ny fahefan'olombelona io. Manaiky izahay fa ny han≠de≠hananao hatrany am-potony no tena irinay, ny hitsaranao izany tan≠te≠raka, aminíny fanazavŗníny Soratra Masina sy ny fana≠tre≠haníAn≠dria≠manitra. Aoka ianao hatoky fa io foto-kevitra io no tena mam≠pia≠va≠ka ny FiangonaníAndriamanitra aminíizay rehetra rafitra nataoníolom≠be≠lo≠na, et ambany masoandro. Raha mandinika tsara ireo rafitra rehe≠tra ireo ianao, manomboka aminíny fivavahana romana ka ha≠tra≠miní izay fikambanana ara-pivavahana miseho azy ho raitra indrindra, dia ho hitanao hatraiza hatraiza fa ny fahefaníolombelona no ekena sy tadia≠vi≠na. Raha misy azy, dia afaka miasa ianao, raha tsy misy azy, dia tsy mahazo miasa ianao. Ny mifanohitra aminíizany no miseho, ao aminíny FiangonaníAndriamanitra: ny fanomezam-pahasoavaníi Kristy, ary io irery ihany, no mahatonga ny olona iray hanao fanompoana, ary tsy misy idiraníny fahefaníolombelona mihitsy. ďTsy avy taminíolona, na taminíny alalaníolona, fa taminíny alalaníi Jesoa Kristy sy Andriamanitra Ray, Izay nanangana Azy taminíny matyĒ (Galatiana 1. 1). Izany no foto-kevi-dehibe hanaovana ny asa fanompoana ao aminíny Fiango≠naní Andriamanitra.

Raha ampitoviana lenta aminíny rafitra ara-pivavahana hafa rehetra misy ankehitriny ny fivavahana romana, dia aoka hazava tsara, ary tsy hiverenantsika io, fa ny foto-kevitra momba ny fahefana hanao fanom≠poa≠na ihany no resahina. Andriamanitra anie hiaro antsika tsy hisaina hampitovy rafitra manala ny teniníAndriamanitra ka mampianatra ha≠nom≠po sampy, hivavaka aminíny olo-masina sy ny anjely, mbamina ha≠di≠soana isan-karazany tsy tambo isaina sy finoanoam-poana ma≠na≠fin≠to≠hi≠na ary tena maharikoriko aza ótsy hisaina, na dia kely akory aza, hampitovy izany rafitra izany aminíireo rafitra hafa izay ampiakarana avo ny teniníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, izay ampielezana ny fahamarinaníny So≠ra≠tra Masina. Tena lavitra indrindra ny eritreritray izany. Mino izahay fa ny rafi-pivavahana mifototra aminíny papa dia asaníi Satŗna, na dia be≠tsa≠ka aza ireo zanakíAndriamanitra tao sy mbola ao.

Toy izany koa no anambarŗnay mazava tsara hoe mino izahay fa misy olona manao fanompoana na mpino tsotra, izay olo-masiníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, aminíireny fikambanana na antokom-pivavahana protestanta ireny; ary ampiasainíny Tompo aminíny fomba samihafa izy ireny óta≠hia≠ny ny asany, ny fanompoany ary ny fijoroany manokana ho vavo≠lom≠be≠lona.

Farany, ambaranay koa fa tsy hanetsika rantsantanana iray akory izahay, hikitika ny iray aminíireny rafitra ireny. Tsy ny rafi-pivavahana no anton-draharahantsika. Aoka ny Tompo no hiandraikitra izany. Ny anja≠rantsika kosa, dia izay mikasika aníireo olo-masina aminíireny rafi≠tra ireny, mba hanao izay asa rehetra ara-tSoratra Masina sy ara-panahy, mikendry ny hia≠la≠níizy ireo ao ary mitaona azy ireo handray ny tena toerany ao aminíny Fian≠go≠naníAn≠dria≠ma≠ni≠tra.

Rehefa voalaza izany rehetra izany, mba tsy hisianíny hadisoan-kevitra, dia hery vaovao indray no iverenantsika aminíilay foto-kevitra nodinihintsika, dia ny hoe misy aminíny rafi-pivavahana kristiana re≠he≠tra ny fahefaníny olombelona; ary raha ny marina, dia tsy misy akory ifan≠draisaníny Eglizy romana sy ny FiangonaníAndriamanitra, na dia si≠la≠ka hoho aza. Mino izahay fa izay fanahy mitady ny fahamarinana an-kitsimpo, rehefa niala taminíny fahamaizinaníny fanompoan-tsampy, dia tsy afaka hijanona raha tsy mahita ny hazavana ombŗníny fita≠hianí Andriamanitra ny aminíny FiangonaníAndriamanitra. Mety ho taona ma≠ro no hizorany mitady izany, aminíio elanelana (mampisaraka ny Eglizy romana sy ny FiangonaníAndriamanitra) io. Ela sy voadinika tsara ny dingana ataony; nefa raha manaraka ny fahazavana am-pahatsorana sy an-kitsimpo ary aminíny fitiavam-bavaka izy, dia tsy hahita fitsa≠ha≠ra≠na ao anelanelaníireo tendro roa ireo. Ny FiangonaníAndriamanitra no te≠na toera-marina tokony hisy ny zanakíAndriamanitra rehetra. Indrisy, nefa, fa tsy ao daholo izy ireo; fahavoazana ho azy ireo izany, ary fa≠na≠lŗm-baraka ny Tompontsika. Tokony ho eo aminíizany toerana izany izy ireo, satria ao Andriamanitra, ary tsy izany ihany, fa ao Izy no ekena hiasa sy hitantana.

Manana ny lanjany tokoa io antony io, satria mitombina ny fanon≠ta≠niana ≠hoe: Tsy manerana ny toerana rehetra ve Andriamanitra? ary tsy miasa eny amina toerana samihafa ve Izy? Marina izany, eny aminíny toerana rehetra Izy, ary miasa eo anivoníny fahadisoana sy ny faha≠ratsiana azo tsapain-tanana. Saingy tsy ekena hitantana Izy, ao aminí ny rafitra nataoníolombelona, fa ny fahefaníolombelona no omena ny toe≠ra≠na avo indrindra, araka ny efa nasehontsika. Ankoatra izany, raha toa hoe satria Andriamanitra nanova olona sy nitahy fanahiníolona tao ami≠na rafitra iray, ka tokony hiditra ao isika, dia tokony hiditra ao aminí ny Eglizy romana izany isika, satria maro dia maro tokoa ny olona nio≠va sy notahiana tao aminíio rafitra io! Na dia taminíny androníny fi≠fo≠ha≠za≠na vao tsy ela akory aza, dia nahare isika fa nisy olona voaova taminíireny fiangonana katolika romana ireny. Raha be loatra ny porofo entina, dia tsy manaporofo na inona na inona intsony; koa tsy misy fana≠porofoana azo afototra aminíny toerana iasaníAndriamanitra. Tsy refesi-mandidy Izy, ary afaka miasa aminíizay toerana tiany hiasana. Tsy maintsy ma≠nai≠ky ny fahefany isika ary miasa aminíizay toerana nan≠didiany antsika. Afaka mandeha aminíizay tiany aleha ny Tompoko, fa izaho kosa dia tsy maintsy mandeha aminíizay nasainy alehako.

Misy angamba hanontany hoe: tsy loza mitatao ve, raha toa olona tsy mahay no mampanaiky ny fanaovany fanompoana ao aminíny Fian≠go≠naníAndriamanitra? Ary raha misy izany, inona no maha-samy hafa io Fiangonana io sy ny rafitra nataoníolombelona? Ny avalinay izany dia izao: marina fa misy tokoa io loza mitatao io. Nefa raha tonga izany, dia tsy noho ny fisianíilay foto-kevitra, fa kosa, na dia nisy aza ilay foto-kevitra. Izay no maha-samy hafa azy. Indrisy tokoa fa matetika no ahitantsika olona mitsangana ao aminíny fiangonantsika, nefa tokony hijanona hipetraka, raha aminíny fisainana tsotra izao, na tsy iresahana fananana aim-panahy akory aza. Matetika izahay no gaga sy variana mijery rahalahy sasantsasany, henonay miezaka hanao ny fanom≠poa≠na ao aminíny fiangonana. Ny eritreritray, indraindray, dia hoe misy soka≠jiníolona tsy mahalala na inona na inona, nefa te handre ny tena≠ny, izay mieritreritra fa ny Fiangonana dia sehatra azoníizy ireo ise≠hoa≠na, na dia tsy niasa sy tsy nianatra kely akory aza izy ireo.

Mahatsiravina tokoa izany zavatra izany, ary tena mahamenatra. Raha miady ho aminíny fahamarinaníny FiangonaníAndriamanitra iza≠hay, aoka tsy hisy hieritreritra fa tsy raharahainay na hadinonay ny vato misakana na ny fitsapana mihatra aminíio Fiangonana io. Tsy iza≠ny mihitsy. Tsy misy olona toa anay izay nandany valo amby roapolo taona teo aminíio sehatra io, ka mahatsapa kokoa ny maha-sarotra ny fiha≠zonana azy. Nefa ny fitsapana, ny loza manambana sy ny faha≠sa≠ro≠ta≠na samihafa dia toy ny porofo ósarotra zakaina, ekenay izanyó, nefa porofoníny fahamarinaníio foto-kevitra noraisina io; ary raha atao hoe tsy misy vahaolana afa-tsy ny fitodihana aminíny fahe≠faníolom≠be≠lo≠na óizany hoe alainíny olona ny toeraníi Kristy: fiverenana aminíny zava-misy eto aminíizao tontolo izaoó, dia tsy mihambahamba izahay milaza fa ho ratsy kokoa io vahaolana io noho ilay faharatsiana teo aloha. Raha sanatria isika tonga aminíny hoe tsy maintsy manaiky io vaha≠o≠la≠na io, dia tsy mampiseho afa-tsy ny fambara faraníizay mam≠pa≠la≠helo ny ha≠ra≠tsia≠na izany, dia ny fandavana tsy hisaona noho ny fa≠ha≠ra≠tsiana, fa kosa vao mainka hirehareha hoe vokatríilay ihamboana ho fandaminana izany.

Isaorana nefa Andriamanitra, fa misy ny vahaolana. Inona izany? ďEo afovoaníizy ireo Aho.Ē Ampy izany. Tsy hoe: ďMisy papa iray, pretra iray, mpanao fanompoana iray na filoha iray eo afovoan'izy ireo, lohany ary mipetraka eo aminíny sezaníny filoha na ny mpampianatra.Ē Tsy misy hevitra momba izany mihitsy, manomboka aminíny voalohany ka hatraminíny faraníny Testamenta Vaovao. Na dia tany aminíny fian≠go≠na≠na tany Korinto aza, izay nanjakaníny fisavoritahana sy ny tsy fi≠la≠mi≠nana tena goavana tokoa, tsy nanipy hevitra kely akory ny Apos≠to≠ly Paoly, izay notarihiníny Fanahy Masina, hoe tokony hisy olona atao filo≠ha, na inona na inona anarana omena azy. ďFa Andriamanitra tsy tom≠poníny fikotranana, fa tomponíny fiadanana, araka ny fanaoníny fian≠go≠naníny olona masina rehetraĒ (1 Korintiana 14. 33). Teo Andria≠ma≠ni≠tra, hitandro ny filaminana. Izy no tokony nandrandraina, fa tsy olona iray, na inona na inona anarany. Tsy finoana tsotra izao ny fame≠tra≠hana olona hitandro ny filaminana ao aminíny Fian≠go≠naníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, ary fanimbazimbana mazava ny FanatrehaníAndriamanitra.

Matetika izahay no angatahana andininy avy aminíny Soratra Masi≠na, manohana ny hevitra hoe Andriamanitra no mitarika eo aminíny Fian≠gonana. Ny avalinay izany dia hoe: ďEo AhoĒ, sy ďAndriamanitra tsy tomponíny fikotranana.Ē Ireo andry roa ireo ihany, na tsy misy hafa aza, dia ampy hanohanantsika ny fahamarinana feno voninahitra hoe An≠driamanitra no mitarika eo ófahamarinana tsy maintsy miaro ireo re≠he≠tra mandray azy sy manana azy avy aminíAndriamanitraó ary ha≠na≠faka azy ireo aminíny rafitra rehetra nataoníolombelona, na inona na inona anarana omena izany. Araka ny hevitray, dia tsy afaka hanaiky aníi Kristy ho ivo sy mpanjaka mpanapaka ao aminíny Fiangonana, raha mbola manohy manaiky ny fametrahana olona. Raha nigoka indray man≠deha ny hatsaraníny fankatoavana aníi Kristy isika, dia tsy ho afaka intsony hiverina ho aminíny fanandevozaníny olombelona. Tsy tsi≠fa≠noa≠va≠na tsy akory izany, na tahotra tsy mahazaka izay rehetra mety ho fife≠hezana. Izany dia fandavana an-kitsirano ny hiondrika eo anoloana fahefana tsy izy fotsiny ófandavana ny hiray tsikombakomba amina fan≠galaram-pahefana tsy ara-drariny. Raha vao mahita olona man≠ga≠la≠tra ny fahefana ao aminíny antsoina hoe Fiangonana izahay, dia ma≠non≠ta≠ny fotsiny hoe: ďIza moa ianao?Ē, ary mihataka mankany aminí izay tontolo anekena aníAndriamanitra irery. ďNefa na ao aminíio ton≠to≠lo io aza, misy fahadisoana, misy faharatsiana sy fanaranampo.Ē Mety ho marina izany; nefa na misy aza izany, dia manana aníAn≠dria≠ma≠nitra isi≠ka hanarina izany sy hitondra vahaolana. Raha toa ny Fian≠go≠nana, voa≠korontaníny fisianíolona tsy manan-tsaina sy tsy mahalala na inona na inona, olona mbola tsy nandini-tena mihitsy teo ima≠soníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, olona izay miditra tsy am-pihambahambana ao aminíny sehatra midadasika anjakaníny hevitra iombonaníny maro sy izay heverina ho tsara ary ny fahamarinana ara-mŰraly, nefa mihambo ho tarihiníny Fana≠hy Masina, olona feno ahiahy izay te ho zavatra ary mam≠pi≠tain≠tai≠na mandrakariva ny Fiangonana, sao misy zava-dratsy mitranga óraha izany fitsapana mahamay izany sisa no lalana izoraníny Fian≠go≠na≠na, inona no tokony hatao? Hisintaka ve satria tsy mahazaka, ary ma≠la≠helo sy diso fanantenana? Avela daholo ny rehetra, toy ny hoe angano sy nofinofy tsy ahitam-boka-tsoa? Hiverina aminíizay efa nilaozana ve? Indrisy! Izany no nataoníny sasantsasany, ka manaporofo fa tsy nahazo mihitsy ny zavatra nataony, na, raha nahazo, tsy nanam-pinoana ha≠no≠hy. Hiantra azy ireny anie ny Tompo, ary hanokatra ny masony, mba hahitany hoe avy aiza izy no nianjera, ary hahazoany tsara ny atao hoe FiangonaníAndriamanitra, mifanohitra aminíizay rafitra tena manintona indrindra ajoroníolombelona.

Fa inona no tokony hataoníny Fiangonana, raha misy fanaranampo tafiditra ao aminy? Tsotra ihany: miandrandra aníi Kristy ho Tomponíny tra≠nony. Manaiky Azy ho eo aminíny toerana izay Azy. Mitondra ny ana≠raníi Jesoa, mba hiady aminíny fanaranampo misy. Misy hiteny ve hoe tsy ampy izany? Efa nampiasaina ve io fomba io ka voaporofo fa tsy ma≠homby? Tsy mino aníizany izahay, ary tsy afaka hino izany. Ary am-pato≠kiana tokoa no ahasahianay milaza fa raha atao hoe tsy ampy ny Anaraníi Jesoa, dia tsy hiantsampy aminíny olombelona sy ny laminy fadiranovana izahay. Miaraka aminíny fanampianíAndriamanitra, dia tsy hokosehinay mandrakizay io Anarana tsy misy toa azy io, Anaraníny fa≠ne≠≠va izay namorianíny Fanahy Masina anay, ka hosoloina anaraníolo≠na, izay mety maty ihany.

Diso fantatray loatra ny olana goavana sy ny fitsapana mamaivay an≠da≠lovaníny FiangonaníAndriamanitra. Mino izahay fa izany olana sy fitsapana izany dia tena mampiavaka azy. Tsy misy zavatra et ambany lanitra izay halaníny devoly toy ny FiangonaníAndriamanitra. Hataony izay rehetra azony atao, hanakorontanany io Fiangonana io. Maro ny ohatra efa hitanay. Misy evanjelista iray eo amina toerana iray, mi≠to≠ri≠te≠ny momba ny maha-ampy tanteraka ny Anaraníi Jesoa mba hamon≠je≠na ny fanahy, ary aníarivony ny olona liana tokoa mihaino azy. Raha mi≠ve≠rina any aminíio toerana io izy at aoriana, ka mitory io fila≠zan≠tsa≠ra io ihany, nefa manampy dingana iray, ka manambara fa ampy tan≠te≠ra≠ka io Jesoa io hamaly ny hetaheta rehetra ao aminíny fiangonaníny mpi≠no, dia hananganana ady hatraiza hatraiza izy. Fa nahoana? Satria halaníi Satŗna na dia izay fanehoana kely indrindra ny Fian≠go≠naníAn≠dria≠manitra aza. Jereo ny tanŗna iray, izay nijanona nandritra ny taon≠ja≠to maro sy taranaka maro nifandimby, tao anatiníny fombafomba ara-pivavahana sady bado no ketrina óvahoaka maty mivory indray man≠deha isan-kerinandro, mba hihaino olona maty manao fanompoana tsy misy aina, ary mandritra ny herinandro sisa, miaina ao anaty ota sy hada≠lana. Tsy misy aina mitsoka ao, na dia kely akory aza, tsy misy ravina iray mihetsika akory. Tianíny devoly mihitsy izany. Nefa raha mi≠sy olona iray mamelatra ny faneva mitondra ny Anaraníi Jesoa óJesoa ho aníny fanahy ary Jesoa ho aníny Fiangonana, dia ho hitanao hisy fio≠va≠na goavana vetivety. Voakitikitika ny hatezeraníny helo, ary mi≠san≠dra≠tra ny onja maizina sy mampatahotra maneho ny fanoherana.

Mino tanteraka izahay fa izany no tena tsiambarateloníireo fana≠fi≠ha≠na mafy natao vao tsy ela taminíireo mijoro eo aminíny sehatry ny FiangonaníAndriamanitra. Marina tokoa fa nisy fahadisoan-kevitra, zava-diso sy fahalavoana. Nanome toera-malalaka ho aníny fa≠ha≠va≠lo isika ta≠miníireo hadalana sy tsy fisainana nataontsika. Epistily kely efa nan≠ja≠vozavo isika, fijoroana ho vavolombelona malemy sy marofy, jiro ni≠tsi≠lopilopy. Tokony hanetry tena tanteraka eo ano≠loaníIlay An≠dria≠ma≠ni≠tsi≠ka isika, noho ireo zavatra rehetra ireo. Ratsy fipetraka tokoa raha isi≠ka indray no hihambo hitondra anarana mirenty sy hanan-jo ambony aminíny fitondrana fivavahana. Ao aminíny vovoka no toerantsika. Eny, ry rahalahy malala, mety amintsika eo imasoníAndriamanitra ny miaiky ny fahotantsika sy mandini-tena.

Nefa na dia eo aza izany rehetra izany, tsy tokony havelantsika ho very ilay fahamarinana be voninahitra momba ny FiangonaníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, satria menatra tokoa isika tsy nahatanteraka izany; tsy tokony hitsa≠ra ny fahamarinana aminíizay namelabelarantsika azy isika, fa kosa hitsara ny nanaovantsika azy, araka ny fahamarinana.

Hafa ny mitoetra eo aminíny sehatra araka aníAndriamanitra, ary hafa ny mizotra ara-dalŗna eo aminíio sehatra io; ary na dia rariny tokoa aza raha ny zavatra ataontsika no itsarana ny foto-kevitra ana≠nan≠tsika, ny fahamarinana dia fahamarinana ho aníizany rehetra izany, ary afaka matoky isika fa halaníny devoly ny fahamarinaníny Fian≠go≠na≠na. Olona vitsy mivory aminíny Anaraníi Jesoa mba hamaky ny mofo, dia efa tsilo lehibe eo aminíny devoly. Marina koa fa izany fivoriana iza≠ny dia manetsika ny fahatezeraníny olombelona, indrindra fa manary ny fanompoam-pivavahana sy ny fahefana najoroníolombelona izany, ka tsy tantiny. Mino nefa izahay fa ny fototríio olana io dia ny fan≠ka≠ha≠lŗníi Satŗna ny fijoroana ho vavolombelona ataoníny Fiangonana, momba ny maha-ampy tanteraka ny Anaraníi Jesoa, mba hamaly ny hetaheta rehetra mety hisy eo aminíny FiangonaníAndriamanitra.

Tena fijoroana ho vavolombelona ambony tokoa izany, ary satrinay raha aseho bebe kokoa am-patokiana. Tsy maintsy manampo fano≠he≠ra≠na mafy isika. Ho toy ireo babo niverina an-tanindrazana taminíny androníi Ezra sy Nehemia. Hifanenana amina Rehoma sy Sanbala maro. Ho afaka nanorina manda tany an-tany hafa i Nehemia, eraníizao ton≠to≠lo izao, afa-tsy ny mandaníi Jerosalema, ary tsy ho niady taminy mi≠hi≠tsy i Sanbala. Fa fanafintohinana tsy azo noleferina mihitsy ny na≠nan≠ga≠nana ny mandaníi Jerosalema. Fa nahoana? Satria i Jerosalema no ivo itoe≠raníAndriamanitra et an-tany, izay aniriany hanangonana ny fokoníny Israely naverina taminíny toerany. Io no tsiambaratelo taminí ny fa≠no≠heraníny fahavalo. Ary mariho anie ny fanabantiana be ange≠so≠ny e: ďNa dia amboahaolo aza, miakatra eo aminíizay atsangany, dia haha≠ra≠va ny manda vato ataony.Ē Nefa tsy vitaníi Sanbala sy ireo namany ny nan≠drava izany. Azony natao ny nampitsahatra ny asa, noho ny tsy finoa≠na sy fahalemeníny Jiosy; nefa tsy vitany ny nandrava ny manda, raha Andriamanitra no nanangana azy. Mitovy tanteraka aminíny zava-misy ankehitriny izany. Marina fa tsy misy zava-baovao et ambany maso≠andro. Ankehitriny koa dia misy io fanabantiana be angeso io, nefa koa tena fanairana marina. Raha mba mahatoky am-po kokoa aminíilay ivo ombŗníAndriamanitra mantsy ireo mivory aminíny Ana≠raníi Jesoa, ho toa inona re ny fijoroany ho vavolombelona! Fa≠he≠fa≠na izany! Fan≠dresena izany! Hery toa inona no hiresahany aminíny rehetra ma≠no≠di≠dina! ďFa na aiza na aiza no iangonaníny roa na ny telo aminíny Ana≠ra≠ko, dia ao afovoany Aho.Ē Tsy misy toy izany et ambany masoandro, na dia malemy sy kely dia kely aza izany. Hoderaina anie ny Tompo, naha≠tonga izany fijoroana ho vavolombelona ho Azy izany, aminíizao andro farany izao! Enga anie ka hitera-boka-tsoa lehibe izany, noho ny heriníny Fanahy Masina!

3-  Tonga eo aminíny lohahevitra fahatelo isika, dia ny hoe: inona no hery ivorianíny Fiangonana? Eto koa dia tsy voakasika ny olombelona sy ny asany. Tsy ny sitrapo no mifidy; tsy ny fahalalaníny olona no ma≠hi≠ta; tsy ny fitsarŗny no mandidy; tsy ny sainy no mitaky; ny Fanahy Ma≠si≠na no mampivory ny olona manodidina aníi Jesoa. Toy ny maha-ha≠ny ivo aníi Jesoa no maha-hany fahefana ny Fanahy Masina mba ham≠pi≠vory. Na ny andaniny na ny ankilany dia tsy miankina aminíny olom≠belona. Izay toerana ďivorianíny roa na teloĒ no misy Azy. Tsy voalaza hoe ďizay toerana ifanenaníny roa na ny teloĒ. Mety hifankahita manodidina ivo iray ny olona, eo amina sehatra iray, noho firehan-kevitra iray, dia mamorona fotsiny antoko, fikambanana, fivoriana, fiombonana. Fa ny Fanahy Masina dia mamory ny olona ho ao aminíi Jesoa, eo aminíny sehatry ny famonjena; ary na aiza na aiza misy izany, dia izay no FiangonaníAndriamanitra. Mety ho tsy voavoriny ao avokoa ny olo-masina rehetra amina toerana iray, nefa dia Izy marina no eo aminíny sehatra misy ny FiangonaníAndriamanitra, ary tsy misy afa-tsy Izy. Mety ho ďroa na teloĒ fotsiny ireo, ary mety ho an-jatony ny kristiana any aminíireo rafi-pivavahana samihafa manodidina azy ireo; nefa ireo ďroa na teloĒ ireo dia eo aminíny sehatry ny Fian≠go≠naní Andriamanitra.

Tsotra izany fahamarinana izany. Ny fanahy izay tarihiníny Fanahy Masina dia hampivory aminíny Anaraníi Jesoa irery ihany; raha toa za≠va≠tra hafa no antony ivoriantsika, na dia foto-kevitra marina aza, na mety ho fandaminana, dia tsy tarihiníny Fanahy Masina isika aminíiza≠ny. Tsy resaka fiainana na famonjena io. Aníarivony ireo voavonjy aminíny alalaníi Kristy, nefa tsy manaiky Azy ho ivony. Mivory izy noho ny fomba fitantanana fiangonana iray, ny foto-pinoana iray ma≠ha≠fi≠na≠ri≠tra, ny fandaminana manokana iray, ny olona manana fanomezam-paha≠soavana iray. Tsy hamory olona noho ny olona iray na zavatra iray mihi≠tsy ny Fanahy Masina. Manodidina aníi Kristy natsangana taminíny maty ihany no amoriany. Marina izany, ho aníny Fiango≠naníAn≠dria≠ma≠ni≠tra manontolo etỳ an-tany; ary ny fiangonana isan-toerana rehetra, na aiza na aiza ivoriany, dia tokony ho fanehoana ny Fiangonana ma≠non≠to≠lo.

Ny heriníny Fiangonana, nefa, dia miankina betsaka aminíny hitsim≠po ivorianíny tsirairay manodidina ny Anaraníi Jesoa. Raha toa ma≠na≠to≠na antoko iray aho satria maneho hevitra manokana izy, raha voa≠sa≠rikí o≠lona na fampianarana aho óraha bangoina tokana: raha tsy ny heriní ny Fanahy Masina no mitondra ahy ho eo aminíny tena ivoníny Fian≠go≠naníAn≠driamanitraó, dia ho sakana fotsiny aho, ho enta-mavesatra sy antom-pa≠ha≠le≠me≠na.

Fampiharana lalina andavanandro izany rehetra izany, ary tokony ha≠nefy ny fon≠tsi≠ka mba hahatonga antsika hitsara tena, momba izay ni≠sa≠rika antsika ho ao aminíny Fiangonana sy ny fomba fizotrantsika eo ani≠vony. Resy la≠ha≠tra tanteraka izahay fa ny fisianíireo olona tsy ma≠ha≠la≠la ny toerany no nahatonga ny fomba sy ny fijoroana ho va≠vo≠lom≠be≠loníny Fian≠go≠naníAn≠driamanitra hihamalemy. Misy olona tonga ao, sa≠tria mahita fam≠pia≠na≠ra≠na sy fitahiana tsy hitany any an-kafa, na aiza na aiza. Misy ny sa≠sa≠ny mankao, satria tia ny fahatsoraníny fa≠nom≠poam-pivavahana. Ny sa≠sa≠ny indray, mitady fitiavana. Tsy misy men≠dri≠ka ilay Ivoníny fivo≠rian≠tsika izany. Tsy maintsy ao aminíny Fian≠go≠na≠na isika, satria ny Ana≠raníi Jesoa no hany faneva asandratra ao, ary ny Fa≠na≠hy Masina no ďnam≠pivoryĒ antsika manodidina Azy.

Marina fa sarobidy tokoa ny fanaovana asa fanompoana, ary tsy main≠tsy ananantsika izany, aminíny hery mety halefaka na mety hire≠da≠reda, raha toa ka tsara ny fandaminana. Toy izany koa ny faha≠tso≠raníny fanompoam-pivavahana: afaka matoky isika fa ho tsotra sy ma≠ri≠na, raha mahatsapa tsara ny fanatrehaníAndriamanitra, ny fan≠ja≠kŗní ny Fanahy Masina, ary manaiky izany. Ny momba ny fitiavana indray, raha io no tadiavintsika, dia ho diso fanantenana isika; nefa raha ma≠hay mamboly azy sy mampiseho azy isika, dia azo antoka fa hahita fatra be lavitra noho izay andrasantsika na mendrika antsika. Aminíny an≠ka≠pobeny, ireo izay mitaraina lava noho ny tsy fisianíny fitiavana eo aminíny sasany, no tena tsy manana fitiavana mihitsy; aminíny lafiny iray indray, ireo izay tena mandeha aminíny fitiavana dia hilaza aminao fa avo arivo heny noho izay mendrika azy ny fitiavana aseho aminy. Tadi≠dio fa raha te hahazo rano aminíny paompy maina ianao, dia tsy main≠tsy manisy rano kely, aloha. Hanindry sy hanainga ilay fanoitra ianao, mandra-pahareraka anao, ary dia hiala am-pahasosorana, tsy ha≠ha≠ritra, hitaraina noho io paompy loza io; nefa raha manisy rano kely ao anatiny ianao, dia hahazo rano mahafa-po anao, ho valiníizany.

Tsy tena azontsika an-tsaina ny mety ho toetraníny Fiangonana, raha manaiky marina hotarihiníny Fanahy Masina ny tsirairay, ary raha toa manodidina aníi Jesoa irery ihany no ivoriana. Tsy hitaraina isika hoe mavesatra ny fivoriana, tsy ahitam-boka-tsoa, mandreraka. Tsy ho hitantsika ao ny fidirana an-keriny maniratsira sy ny fiasa mikorontana ataoníolona misahy manao vavaka, miteny ho fahafinaretana fotsiny, maka fihirana mba hamenoana banga. Samy hahalala ny toerany ny tsi≠rai≠ray, eo aminíny fanatrehaníny Tompo mivantana; izay fanaka na≠ha≠zo fahasoavana rehetra dia ho feno, hiasa aminíny tokony hilŗna azy, am≠piasainíny tŗnaníny Tompo; ny maso rehetra hitodika any aminíi Jesoa, ny fo rehetra ho feno Azy. Ho toy ny feoníAndriamanitra no hihai≠noana ny Soratra Masina vakiana. Raha misy teny iray ambara, dia tena hahakasika ny fo izany. Raha misy vavaka atolotra, dia hitondra ny fanahy ho eo anatrehaníAndriamanitra mihitsy izany. Raha misy hira atao, dia hampiakatra ny fanahy ho any aminíAndriamanitra izany, ary hanakoako toy ny harpa any an-danitra. Tsy hisy ny toriteny efa no≠ma≠ni≠na, tsy hisy fampianarana na fitoriana teny ao aminíny vavaka, toy ny hoe hanazava foto-pinoana aminíAndriamanitra isika, na hilaza zavatra isan-karazany momba antsika Aminy; tsy hisy ny vavaka atao ho aní ireo manodidina, na angatahana fahasoavana isan-karazany ho azy ireo, fahasoavana izay tsy ananantsika akory; tsy hisy hira atao noho ny fitiavana mozika, na manakorontana ny saintsika raha mandratra sofina. Ho azo ialŗna izany fahantrana ara-panahy rehetra izany. Ha≠ha≠tsia≠ro ho tena ao aminíny fitoerana masiníAndriamanitra isika, ary han≠ka≠fy sahady ilay fotoana izay hivavahantsika any an-danitra, sy tsy hia≠lan≠tsika any intsony.

Hisy angamba hanontany hoe: ďAiza koa no hahitanareo izany et amboniníny tany?Ē Izay indrindra ilay olana. Hafa ny hoe maneho idealy tsara an-taratasy, hafa ny manatanteraka azy eo afovoaníny faha≠di≠soa≠na, ny fahalavoana sy ny fahalemena. Noho ny faha≠soa≠vaníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, dia nisy sasantsasany tamintsika efa niaina kely, tsindraindray, aní iza≠ny fitahiana izany. Efa nisy fotoana nankafizantsika aníizany fiainana an-danitra izany, tet an-tany. Mba hihamaro anie ireny fotoana ireny! Mba hampiakariníny Tompo anie ny ambaratonga misy ny Fiangonana, na aiza na aiza misy azy, noho ny famindrampony lehibe! Enga anie Izy ka mba hahatonga antsika hahay hankasitraka fiombonana feno sy fitsao≠hana ara-panahy! Enga anie isika ka ho afaka miaina toy izany man≠drakariva, aminíny fiainana andavanandro, aminíny fitsa≠rŗn≠tsi≠ka ny tenantsika sy ny lalana alehantsika eo anatrehany, mba tsy haha≠tonga antsika ho enta-mavesatra ho aníny Fiangonana.

Ary na dia tsy hahatonga antsika hahalala marina ny tena atao hoe FiangonaníAndriamanitra aza ny traikefa ananantsika, aoka isika tsy hianina amina zavatra ambany noho izany. Katsaho hatrany ny avo indrindra, ary angataho mafy ny ho tonga aminíizany toerana izany. Mom≠ba ny sehatry ny Fiangonana indray, dia amin-kasarotam-piaro tanteraka mihitsy no hihazonantsika azy, ary tsy hanaiky mihitsy isika, na dia fotoana kely fotsiny aza, ny hiala aminíizany. Momba ny am≠ba≠ra≠ton≠ga misy ny Fiangonana sy ny toetrany indray, dia mety hiovaova, ary hio≠vaova be dia be io, miankina aminíny finoana sy ny toetra ara-panahiníireo mpivory. Raha toa ka tsapa fa mirefarefa ny Fiangonana, raha tsapa fa tsy misy tombontsoa azo, raha misy matetika teny sy za≠va≠tra atao hitaníny rahalahy am-panahy fa tsy mitombina, dia tokony hian≠drandra aníAndriamanitra ireo rehetra mahatsapa izany ómian≠dran≠dra mandrakariva, miandrandra am-patokianaó, ary azo antoka fa hamaly Izy ary hitondra vahaolana. Aminíizay dia hisy vokany tsara ny fitsapana sy ny fanazaran-tena manavaka ny FiangonaníAndriamanitra, ary hanosika antsika hanakaiky Azy kokoa: ka avy aminíizay nan≠dra≠pa≠ka no hipoiraníny sakafo, avy aminíizay matanjaka no hipoiraníny ha≠mo≠ram-po. Afaka manampo fitsapana sy fahasarotana ao aminíny Fian≠go≠na≠na isika, satria izy irery, et an-tany, no tena zavatra marina sy avy aminíAndriamanitra. Hiezaka mafy ny devoly hanalavitana antsika aminíio sehatra masina sy marina io. Hisedra ny faharetantsika izy, hise≠dra ny toetrantsika, handratra ny toe-pontsika, hanisy ratsy antsika aminíny fomba maro samihafa óraha lazaina indraim-bava, dia hanao izay rehetra hanadinoantsika ny Fiangonana.

Tsara ny ahatsiarovantsika izany. Ny finoana ihany no afaka mita≠zo≠na antsika eo aminíny sehatríAndriamanitra. Io no maneho ny Fian≠go≠naníAndriamanitra ary mampiavaka azy aminíny rafitra rehetra ataoní olombelona. Tsy afaka mizotra ao ianao, raha tsy aminíny finoana. An≠koa≠tra izany, raha toa ianao mahatsiaro fa tokony hanana ny maha-ianao anao et an-tany, raha mitady toerana, raha mitady hisondrotra, dia tsy tokony hieritreritra ny FiangonaníAndriamanitra. Tsy maintsy ho hita≠nao ao ny toerana sahaza anao. Tsy hanan-danja mihitsy ao aminí ny FiangonaníAndriamanitra izay mety ho hajanao ara-nofo na eo aminí izao tontolo izao. Lazoiníny fanatrehaníAndriamanitra daholo ny zavatra rehetra toy izany, ary aravony izay re≠he≠tra hamboníolombelona. Fa≠ra≠ny, tsy afaka manohy mizotra miaraka aminíny Fian≠go≠na≠na ianao, raha miaina ao anaty fahotana an-tsokosoko. Tsy mety aminao ny fa≠na≠tre≠haníAndriamanitra. Tsy matetika ve isika, tao am-pian≠go≠na≠na, no tsy ma≠hazo aina satria mahatsiaro zavatra isan-karazany izay tsy tan≠drin≠tan≠drintsika, nandritra ny herinandro? Eritreri-dratsy, fite≠ni≠te≠nenam-poana, lalana tsy dia ara-panahy loatra na tena tsy ara-pana≠hy mihi≠tsy: mitambesatra aminíny saintsika daholo izany rehetra izany, ary ma≠navesatra ny fiainam-panahy ao am-piangonana! Avy aiza iza≠ny? Satria mampatanjaka kokoa ny rivotra iainantsika ao am-pian≠go≠na≠na noho ny rivotra andavanandro nandritra ny herinandro. Tsy teo ima≠soní Andriamanitra isika teo aminíny fiainantsika manokana. Tsy nitsara tena isika; ka nony maka ny toerantsika ao amina fiangonana ara-pa≠na≠≠hy isika, dia mihanjahanja ny fontsika, miseho eo aminíny mazava ny lalana nizorantsika; ary io fanazaran-tena tokony ho natao mano≠ka≠na io ófanazaran-tena ilaina mba hitsarana tenaó dia manjary natao eo aminíny Latabatry ny Tompo. Asa mampalahelo sy tsy misy dikany amintsika izany, nefa manaporofo ny heriníny fanatrehaníAndriamanitra ao am-piangonana. Dia efa tena ambany dia ambany tokoa ny toetra ara-panahy ao aminíny Fiangonana, raha toa ka tsy hihanjahanja toy izany ny fo. Fanehoana mazava sy mahatalanjona ny hery ara-panahy misy ao aminíny Fiangonana ny mahita olona tsy manana fitsipi-pi≠ton≠dran≠tena, tsy mivaky loha, mandeha araka ny nofo, milomano ao aminí izao tontolo izao, tia voninahitra, tia vola, ka voailika noho ny fa≠ha≠tsa≠pa≠na ny fanatrehaníAndriamanitra, ao aminíny rivotra iainana ao. Tsy ho aníizany olona izany ny FiangonaníAndriamanitra. Miaina malalaka kokoa izy any ivelany.

Tsy afaka ny tsy hitsara ianao fa maro ireo niala taminíny sehatry ny Fiangonana, satria ny lŗlany, ny fizotrany dia tsy nifanaraka aminíny fahadiovaníio toerana io. Aminíny zavatra toy izany, dia mora ny ma≠hi≠ta fialan-tsiny ao aminíny toetra asehoníireo izay nilaozana. Nefa raha avo≠hitra ny fototry ny faharatsiana isaky ny miseho izany, dia ho hi≠tan≠tsika fa maro ny misintaka aminíny Fiangonana, satria tsy ma≠ha≠zaka na tsy manaiky hizaka ilay fahazavana mitsikilo ny faharatsiany. ĒNy teny vavolombelonao dia marina indrindra; fahamasinana no mendrika ny tranonao, mandritra ny andro maro, Jehovah Ű !Ē (Salamo 93. 5). Tsy maintsy tsaraina ny faharatsiana, satria tsy azoníAndriamanitra ekena. Raha mandefitra aminíizany ny fiangonana, dia tsy Fian≠go≠naníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, na dia kristiana araka ny filazantsika aza no ao. Ny mitonon-tena ho FiangonaníAndriamanitra, nefa tsy mitsara foto-pinoana diso sy lŗlan-dratsy, dia faniratsirana milaza hoe afaka miara-monina An≠dria≠ma≠ni≠tra sy ny faharatsiana. Tokony hiaro ny fahadiovany ny Fian≠go≠naní An≠driamanitra, satria fonenany. Afaka manaiky ny faharatsiana ny olom≠belona ka hiantso izany hoe fahalalahan-tsaina sy fahalalaham-po; fa ny tranoníAndriamanitra tsy maintsy mitahiry tena mba hadio. Aoka hilentika ao am-pontsika izany fahamarinana lehibe sy azo ampiharina izany, ka hamokatra fahamasinana eo aminíny fizotrantsika sy ny toe≠tran≠tsika.

4- Farany, teny fohy ihany dia ampy, hilazana ny fahefana aha≠zoaní ny FiangonaníAndriamanitra mivory. Ny teniníAndriamanitra irery iha≠ny. Ny fitsipika fototra mifehy ny Fiangonana dia ny Teny tsy miova mandrakizay, ny Teniníilay Andriamanitra velona sy marina. Tsy ny fom≠ba nolovaina taminíny razana, tsy ny foto-pinoana, tsy ny didiníny olom≠belona. Andinin-tSoratra Masina iray efa niverenantsika matetika taminíity lahasoratra ity no misy ny faneva ivorianíny Fiangonana, sy ny hery mamory azy, ary ny fahefana ahazoany mivory: ďNy Anaraníi JesoaĒ, sy ďNy Fanahy MasinaĒ, ary ďNy teniníAndriamanitraĒ.

Ireo zavatra telo ireo dia mitovy ihany, ho aníny olona rehetra. Na ho any Nouvelle-Zťlande aho, na ho any Australie, na ho any Canada, na ho any Londra, na ho any Parisy, na ho any Geneva, na ho any Ams≠terdam, ny ivo, ny fahefana mampivory sy ny fanapahana dia zavatra iray sy mitovy ihany. Tsy afaka hanaiky ivo hafa noho i Kristy isika; na hery hafa hanangona, ankoatra ny Fanahy Masina; na fa≠he≠fa≠na hafa, ankoatra ny teniníAndriamanitra; na toetra hafa, ankoatra ny fa≠ha≠≠ma≠sinaníny fiainana sy ny fahadiovaníny foto-pinoana.

Izany no atao hoe FiangonaníAndriamanitra, ary tsy afaka hanaiky fiangonana hafa isika. Afaka manaiky sy mitia ary manaja ireo olo-masiníAndriamanitra isika, na aiza na aiza ahitantsika azy ireny; nefa rai≠sintsika ho toy ny fanalŗm-baraka aníi Kristy ireo rafitra nataoní olom≠belona, ary mamotika ny tena tombontsoaníny olo-masiníAn≠dria≠ma≠nitra. Tena irintsika mafy tokoa ny hahita ny kristiana rehetra ho eo aminíny sehatra marina misy ny Fiangonana. Mino isika fa ny Fian≠go≠na≠na no toerana misy ny fitahiana marina sy ny fijoroana ho va≠vo≠lom≠be≠lo≠na ahitam-boka-tsoa. Mino isika fa manana ny toetrany manokana ny fijo≠roana ho vavolombelona aseho araka ireo foto-kevitry ny Fian≠go≠na≠na, ary tsy hitovy aminíio toetra io ny ho hita, na dia atao hoe evan≠je≠lis≠ta manan-kery daholo aza no ao aminíny Fiangonana. Tsy ha≠nam≠ba≠nia≠na ny asa fitoriana ny Filazantsara, tsy akory, no ilazanay izany. Aro≠≠vaníAndriamanitra izahay tsy hanao izany. Tianay ho toa aníi White≠field da≠holo ny olona rehetra. Nefa tsy afaka ny tsy hijery ny zava-misy koa iza≠hay, mahita fa maro ireo manao tsinontsinona ny Fiangonana, sa≠tria mandeha mitory ny Filazantsara hono izy. Ary rehefa zohina ny lŗlany, ka dinihina ny vokatra azony, dia hita izy fa tsy manana na ino≠na na inona omena ireo fanahy niova fo taminíny alalany. Toa tsy hitany izay hanaovana azy ireo. Manala vato aminíny haram-bato izy, nefa tsy arariny ho lasa trano izany. Ny vokany, dia miparitaka etsy sy eroa ny olona, misy ny mihazakazaka sy miovaova lava, misy ny mi≠to≠kan≠to≠ka≠na tanteraka, izy rehetra dia tsy mahalala akory izay tena se≠ha≠tra ma≠ri≠na misy ny Fiangonana.

Mino nefa izahay fa ireny olona rehetra ireny dia tokony hanana ny toe≠rany ao aminíny FiangonaníAndriamanitra. Tokony hanampy isa ny ao aminíny Fiangonana ireny, mba hiombonany hamaky ny mofo sy hi≠va≠≠vaka. Tokony hivory isaky ny andro voalohany aminíny herinandro izy ireny, mba hamaky ny mofo, miandrandra aníi Jesoa Kristy mba haoriny aminíny alalaníny teniníizay olona tianíi Jesoa hanao izany. Io no lalana tsotra, hevitra araka ny tokony ho izy, avy aminíAn≠dria≠ma≠ni≠tra, mety hitaky finoana bebe kokoa aminíny fanatanterahana azy, no≠ho ny hamaroaníireo sekta mifanandrina ankehitriny, nefa na izany aza, la≠la≠na tsotra sady marina raha momba ny fivoriana.

Ampoizinay tsara fa holazaina hoe kiry itaomanay olona hiaraka aminay izany, fitsarana an-tendrony, fisainaníantoko; ary ny hiam≠pan≠ga toy izany dia ireo izay toa mihevitra fa ny fahavitana miteny hoe ďTsy ana inona na inona ahoĒ, no tena idealy tsara maneho ny fa≠ha≠la≠la≠han-tsaina sy fahalalaham-po ao aminíny kristiana. Fihevitra hafahafa, tsy tokony ho izy, izay azo bangoina aminíny hoe: olona mitonona ho tsy mino na inona na inona[4], mba hialany aminíizay rehetra mety ho an≠draikitra ary hiarahany aminíny olona rehetra sy aminíny zavatra rehe≠tra. Lala-mora, ho aníny toetra voa-janahary sy ho aníny toetra ta hahafinaritra ny hafa, nefa ho hitantsika ny fiafarany aminíny androníny Tom≠po. Aminíizao fotoana izao, aloha, dia hitanay ho tena fiodinana aminíi Kristy izany; enga anie ka hanafaka ny olony rehetra aminíizany ny Tompo, noho ny famindrŗmpony.

Aoka nefa tsy hisy hieritreritra fa mitady ny hampifanohitra ny evan≠je≠lista sy ny Fiangonana izahay. Lavitra ny sainay tokoa izany. Ny evan≠jelista dia tokony hivoaka avy ao aminíny Fiangonana, ary miom≠bo≠na tanteraka aminy; ny asany dia ny mitarika ny olona hanodidina aníi Kristy, ary tsy izany ihany, fa mitondra azy ireo eo anivoníny Fian≠go≠na≠na misy mpiandry nomeníAndriamanitra fahasoavana, afaka hi≠ka≠ra≠kara azy, ary misy mpampianatra nomeníAndriamanitra faha≠soa≠va≠na, afaka hampianatra azy. Tsy te hanapaka ny elatry ny evanjelista veli≠vely izahay, sanatria; tianay fotsiny ny hanampy aminíny hetsika atao≠ny.

Malahelo mihitsy izahay mahita hery ara-panahy marina tokoa, aria≠na amina fanompoana tsy azo antoka na tsy feno. Marina fa tena zava-dehibe ny mitarika olona ho eo aminíi Kristy. Ny fiombonaníny fanahy iray aminíi Kristy dia zava-bita ho mandrakizay. Nefa tsy tokony han≠go≠ni≠na sy hokarakaraina ve ny zanakíondry sy ny ondry? Misy ve olona hianina fotsiny hividy ondry ka hamela azy hirenireny any aminíizay rehetra tiany haleha? Azo antoka fa tsy misy izany. Fa aiza no tokony hanangonana ny ondriníi Kristy? Ao aminíireo vala nataoníolom≠be≠lo≠na ve sa ao aminíny FiangonaníAndriamanitra? Ao aminíity farany ity, ary tsy hisy handŗ aníizany, satria na dia malemy, bantiana, tene≠nin-dratsy sy ampijaliana aza ny Fiangonana, dia io ihany, ary azon≠tsi≠ka antoka izany, no toerana mety ho aníireo zanakíondry sy ondry re≠he≠tra ao aminíny andianíondry tarihiníi Kristy.

Eto nefa dia hisy fandraisana andraikitra, fikarakarana, fanahiana, asa, fahamailoana sy vavaka tsy mitsahatra, dia ireo zavatra rehetra tadiaviníny nofo aman-dra hialana, raha azo atao. Mahafinaritra sy ma≠ha≠sarika tokoa ny mitety izao tontolo izao aminíny maha-evanjelista, ny mahita olona aníarivony maro mihaino izay lazainao, ary mahazo fana≠hy an-jatony ho tombokaseníny fanompoanao; nefa inona no hatao aminíireo fanahy ireo, aorianíizay? Ny tena tokony ho izy, dia aseho aminíizy ireo fa ao aminíny FiangonaníAndriamanitra no toerana tokony hisy azy ireo; ka na dia rava sy mitsipaka ny finoana aza ny fiangonana mitonona ho kristiana, izy ireo kosa dia afaka mankafy ny fiombonana am-panahy sy ny fitsaohana ary ny fanompoana. Hitarika fitsapana betsaka sy fanazaran-tena mandreraka izany. Toy izany ny taminíny androníny Apostoly. Ireo izay tena nikarakara ny andianíon≠driníAn≠dria≠ma≠ni≠tra dia tena nitomany tokoa, nanandratra vavaka miredareda, tsy natory ny alina. Nefa taminíizany rehetra izany izy ireo dia nankamamy ny fiombonana taminíilay Tompo Mpiandry ondry; ary rehefa ho avy Izy, dia hahazo valisoa izy ireo taminíireo ranomaso sy vavaka ary fia≠re≠tan-tory nataony; aminíizay fotoana izay kosa, ireo mpiandry ondry san≠doka izay tsy nalahelo ary tsy nandray ny tehina afa-tsy ny ham≠pia≠sa≠na izany ho toy ny fahasiahana aminíireo andianíondry sy ny hita≠dia≠va≠na tombontsoa ho azy manokana, dia hisaron-tava noho ny henatra man≠drakizay.

Ho afaka nitsahatra eto isika, raha tsy nisy fanontaniana telo izay mbola tsy maintsy valiana, satria mety ho tonga ao an-tsainíny mpa≠ma≠ky.

Voalohany, misy hanontany angamba hoe: ďAiza no mety hahitanay izay antsoinareo hoe FiangonaníAndriamanitra, hatramin'ny andron'ny Apostoly ka hatramin'ny taonjato fahasivy amby folo? Ary aiza no mety hahitanay azy ankehitriny?" Tsotra ihany ny valinteninay: ďNa tamin' iza≠ny fotoana izany na amin'izao ankehitriny izao, ny ahitantsika ny Fiangonan'An≠dria≠ma≠ni≠tra dia ao amin'ny Testamenta Vaovao ihany. Tsy mampaninona na tsy nahita hirika akory ny aminíizany tena Fiangonaní An≠driamanitra iza≠ny aza ry Nťander, ry Mosheim, ry Milner, mbaminí ireo mpikaroka mom≠ba ny tantaraníny fivavahana, nanomboka taminí ny fiafarŗníny fotoa≠naníny Apostoly ka hatraminíizao taonjato iainan≠tsi≠ka izao. Angamba nety nisy, tany ho any, tao anatiníny haizina niki≠tro≠ka nan≠dri≠tra ny Vaninandro ante≠na≠tenany[5], ny ďroa na teloĒ tena nivory ďtaminíny Anaraníi JesoaĒ, na fara faharatsiny, nitady mafy ny faha≠ma≠ri≠naníizany zavatra izany. Fa na inona na inona zava-nisy, tsy mam≠pi≠o≠va aníizany fahamarinana izany. Tsy eo amboniníny tantara sorataníny mpi≠ka≠ro≠ka ara-tantara, tsy akory, no anorenantsika, fa eo amboniníny faha≠ma≠rinana tsy mety diso ambaraníny TeniníAndriamanitra; ka na voa≠porofo aza fa nandritra ny valonjato sy arivo taona, dia tsy nisy mi≠hi≠≠tsy ďroa na telo nivory taminíny anaraníi JesoaĒ, tsy hahakasika ny zava-misy mihitsy izany, satria ny fanontaniana mipetraka dia tsy hoe: ďInona no lazainíny tantaraníny Fiangonana?Ē, fa ny hoe: ďInona no lazainíny Soratra Masina?Ē.

Raha nisy dikany ny foto-kevitra miorina aminíny tantara, dia tokony ham≠piharina koa aminíilay fanorenana sarobidy, dia ny Fanasŗníny Tompo izany. Satria inona moa no nahazo io didy io, nandritra ny arivo taona sy mihoatra? Nesorina taminy ny maha-zava-dehibe azy, nofo≠no≠si≠na tao anaty fiteny efa tsy ampiasaina intsony izy, nalevina tao anaty fasa≠na mitory finoanoam-poana, mitondra izao soratra izao: ďSorona tsy andatsahan-dra ho aníny fahotaníny velona sy ny matyĒ. Ary na dia taminíny androníny Reformasiona aza, nony azoníny Baiboly natao in≠dray ny niresaka taminíny sainíny olombelona sy nampiely ilay tena fa≠ha≠≠zavana teo aminíny fasana nandevenana ny Eokaristia, inona no za≠va≠tra niseho? Ahoana no fomba ankalazana ny Fanasŗníny Tompo ao aminíny Fiangonana loterana? Endriky ny ďfisia-miarakaĒ[6]. Nandŗ i Lo≠te≠ra hoe niova ho tena sy ho raníi Kristy ny mofo sy ny divay; nefa nanantitra izy, ary niady nahery vaika sy tsy azo nohozongozonina mi≠hi≠tsy taminíireo teolojiana soisa noho izany, fa misy fanatrehaníi Kristy izay saro-pantarina, niaraka taminíny mofo sy divay.

Ka noho izany, tokony tsy hankalaza ny Fanasŗníny Tompo eo ani≠von≠tsika ŗry ve isika, araka ny baiko voarakitra ao aminíny Testamenta Vaovao? Tokony hanaiky ny sorona atao aminíny lamesa ve isika, na ny fisia-miaraka, satria ny tena dikaníny Eokaristia dia toa narianíireo fian≠go≠nana mitonona ho kristiana nandritra izay taonjato maro izay? Tsia dia tsia. Inona no tokony hataontsika? Mandray ny Testamenta Vaovao ary mijery izay lazainy, momba io lohahevitra io, manaiky am-pane≠tren≠tena sy am-panajana ny fahefany, mamelatra ny Latabatry ny Tom≠po aminíny fahatsorana avy aminíAndriamanitra, ary mankalaza ny Fana≠sŗníny Tompo araka ny didy navelaníny Tompontsika sy Mpam≠pia≠na≠tra antsika, izay nilaza taminíny mpianany, ary amintsika koa, noho izany, hoe: ďAtaovy izao ho fahatsiarovana Ahy.Ē

Fa mbola hisy hanontany koa hoe: ďTsy tena zava-poana indrindra ve ny mikatsaka haneho ny tena hoe FiangonaníAndriamanitra, ma≠no≠loa≠na ny faharavana tanteraka hita eo aminíny mitonona azy ho fian≠go≠na≠na? Hamaly izahay ary hanontany hoe: ďRaha rava ny Fiangonana, antony tokony tsy hanoavantsika ve izany? Satria ve tsy nahomby izao vaninandroníny fahasoavana izao, dia tokony hikiribiby hitoetra ao aminíny fahadisoana isika?" Tsia dia tsia. Ekentsika ny faharavana, mi≠sao≠na noho izany isika, miaiky izany, mandray ny anjarantsika amin' izany sy ny zava-nentiny mampalahelo, mitady hizotra am-pa≠ne≠tren≠te≠na sy tsy misy tabataba eo aminy, sady miaiky fa isika koa dia tena tsy mahatoky sy tena tsy mendrika. Na dia nivaona aza nefa isika, Kristy tsy mba nivaona. Mahatoky Izy, ary tsy handŗ ny zavatra efa nola≠zai≠ny. Nampanantena fa hiaraka aminíny olony, mandra-pahatonganíny fara≠ny. Ny ao aminíny Matio 18. 20 dia fampanantenana azo antoka anke≠hitriny, toy ny taminíny valonjato sy arivo taona lasa. ďAoka Andria≠manitra no ho marina, fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga.Ē Toherinay tanteraka mihitsy ny fisainana hoe miroso mamorona fian≠go≠na≠na ny olombelona, na mihevi-tena ho manan-jo hanokana mpa≠nom≠po. Hambo ranofotsiny izany, ary tsy misy fahefana avy aminíny Sora≠tra Masina, na kely aza. AsaníAndriamanitra ny mampivory Fiangonana sy manisy mpanompo ao aminy. Tsy anjarantsika ny mamory tena ho fiangonana na ny mametraka olona amim-pomba ofisialy. Marina fa tena be famindrŗmpo indrindra sy feno fiantrana ny Tompo. Leferiny ny fahalementsika, feheziny ny fahadisoan-kevitra mpahazo antsika, ary ra≠ha mahatoky aminy ny fontsika, na dia ao anatiníny tsy fahalalana aza, dia tsy ho diso ny hitarika antsika ho amina fahazavana bebe kokoa Izy.

Fa tsy tokony hampiasaintsika ny fahasoavaníAndriamanitra, atao ala≠olana hanaovana zavatra mifanohitra aminíny Soratra Masina, ary tsy ny faharavaníny Fiangonana koa no hataontsika fialan-tsiny hane≠ke≠na ny fahadisoana. Tokony hiaiky ny faharavana isika, tokony hatoky ny fahasoavana ary handeha am-pankatoavana tsotra ny Teniníny Tom≠po. Izany no lalana mitondra aminíny fitahiana, aminíny vanim-potoa≠na rehetra. Ireo sisa tavela taminíny androníi Ezra dia tsy ni≠ham≠bo ho nanana ny hery sy ny firentirenty taminíny androníi Solomona, ne≠fa nanoa ny Teniníny Tomponíi Solomona, ka lehibe tokoa ireo fita≠hia≠na noraisiny, taminíizany. Tsy niteny izy ireo hoe: ďRava daholo ny zava≠tra rehetra, ka noho izany, ny mety ataontsika dia ny mijanona any Babylona, ary tsy manao na inona na inona.Ē Tsia, niaiky fotsiny ny fahotany sy ny fahotaníny vahoakany izy ireo, ary niankina taminíAn≠dria≠manitra. Izany indrindra koa no tokony hataontsika. Tokony hiaiky ny fahalavoana isika, ary hiankina aminíAndriamanitra.

Farany, raha toa izahay anontaniana hoe: ďAiza no misy izany FiangonaníAndriamanitra izany, ankehitriny?Ē dia hoy izahay hoe: ďNa aiza na aiza misy roa na telo mivory aminíny Anaraníi Jesoa.Ē Eo no misy ny FiangonaníAndriamanitra. Ary aoka homarihina tsara, fa mba hahazoana ireo vokatra araka aníAndriamanitra, dia tokony ho ao aminí ny toetra araka aníAndriamanitra. Raha manantena ny hahazo izany vokatra izany, nefa tsy manana ny toetra, dia ho fahadisoam-pa≠nan≠te≠na≠na fotsiny no azo. Raha tsy mivory marina aminíny anaraníi Jesoa isika, dia tsy manana zo mihitsy hanantena Azy ho eo afovoantsika. Ary raha tsy eo afovoantsika Izy, dia hampalahelo tokoa ny fivoriantsika. Nefa tombontsoa mahatretrika ho antsika ny mivory mba tena ha≠na≠tre≠ha≠ny antsika; ary raha manana Azy isika, dia tsy mila mametraka olon-ko faty mampalahelo iray ho filohantsika. Tomponíny tranony i Kristy; aoka tsy hisy olon-ko faty hisahy handrombaka ny toerany. Rehefa mi≠vo≠ry hanao fanompoam-pivavahana ny Fiangonana, dia mitarika azy eo Andriamanitra, ary raha tena ekena tokoa Izy, dia hikoriana tsy misy tabataba, tsy misy sakantsakana ary tsy misy fivilian-dŗlana[7] ny fiom≠bo≠nana sy ny fitsaohana ary ny fampiorenana. Hirindra tanteraka ny zava-drehetra. Fa raha avela hiasa ny nofo, dia hampalahelo sy ha≠mo≠no ny Fanahy, ary hanimba ny zavatra rehetra. Tsy maintsy tsaraina ny nofo, ao aminíny FiangonaníAndriamanitra, toy ny tsy maintsy itsa≠ran≠tsi≠ka azy isaníandro, eo aminíny fiainantsika andavanandro. Tokony hotsahivina koa fa tsy mandiso ny fahamarinaníny Fana≠tre≠haníAn≠dria≠ma≠ni≠tra eo aminíny Fiangonana ny fahadisoana sy ny fahotana ataony, toy ny tsy maha-diso ny hoe fonenaníny Fanahy Masina ny mpino tsi≠rai≠ray, araka ny Soratra Masina, na dia nanao fahadisoana aza.

ďIanareo ve izany no vahoakaníAndriamanitra?Ē, hoy ny sasany, ha≠non≠tany. Ny fanontaniana mipetraka dia tsy ny hoe: ďIsika ve no va≠hoa≠kaníAndriamanitra?Ē, fa ny hoe: ďEo aminíny sehatra tianíAn≠dria≠ma≠ni≠tra ve isika?Ē. Raha tsy eo isika, tsaratsara kokoa raha miala fain≠ga≠na. Na dia be tokoa aza ny fahamaizinana vokatry ny fisafotofotoana, ho sarotra ny handŗ fa misy sehatra iray araka aníAndriamanitra. Tsy na≠velaníAndriamanitra ny vahoakany ho voatery tsy hanan-tsafidy hia≠ra≠ka aminíny fahadisoana sy ny faharatsiana. Koa ahoana ŗry no aha≠fan≠ta≠rantsika fa eo aminíny sehatra araka aníAndriamanitra isika? Tso≠tra ihany: noho ny TeniníAndriamanitra. Aoka hosedraina an-kitsimpo sy aminíny saina matotra, ary hampifanatrehana aminíizay lazainíny So≠ra≠tra Masina, ny zavatra rehetra ananantsika fifandraisana, ary aoka ha≠ve≠la eo no ho eo izay tsy mahazaka izany fisedrana izany. Eny, eo no ho eo. Raha toa isika miato kely ka misaina sy mandinika izay mety ho voka≠tríizany, dia ho very lalana eo. MijanÚna aloha, ilaina izany, mba haka toky ny aminíny sainíny Tompo; fa fadio kosa ny miady hevitra, rehefa mazava aminao ny sitraponíAndriamanitra. Tsy hanaovana din≠ga≠na roa miaraka, tsy akory, no anomezaníAndriamanitra ny faha≠za≠va≠ny. Omeny antsika aloha ny fahazavana, ka rehefa mihetsika araka iza≠ny isika, dia omeny antsika indray ny fahazavana bebe kokoa. ďNy lŗ≠laníny marina dia toy ny fipoakíandro maraina, izay mihamazava man≠dra-pitataovovonaníny andro.Ē Teny fikasana sarobidy izay mampirisika ny fanahy! Mihamamirapiratra tsikelikely ny fahazavana. Tsy misy fija≠no≠na≠na ótsy maintsy misy hetsikaó, tsy mijanona aminíizay zavatra efa azo. ďMihamazavaĒ hatrany izany, mandra-pampandroso antsika ao aminíny tena fahazavaníilay andro tanteraka feno voninahitra.

Ry mpamaky, eo aminíizany sehatra avy aminíAndriamanitra izany ve ianao? Raha eny, dia hazÚny mafy mihitsy, aminíny fanahinao ma≠non≠tolo, izany. Ao aminíizany lalana izany ve ianao? Raha eny, dia miro≠soa hatrany, aminíny heriníny fanahinao manontolo. Aza mety hio≠no≠na amin-javatra ambany noho ny fonenaníi Kristy ao anatinao, sy ny fahatsapanao fa akaiky Azy ianao. Aza avela hanala ny anjaranao i Sa≠tŗ≠na, aminíny fitazonany anao ao anatiníizay tsinontsinona fa anarana ihany. Aza avela haka fanahy anao i Satŗna, ka hoheverinao ho tena ny maha-izy anao ny toetra hita misy anao. Katsaho lalandava ny fiom≠bo≠na≠na lalina, ny vavaka mangina, ny fitsaran-tena tsy an-kijanona. In≠drin≠dra indrindra, mitandrema ianao sao lasa miavonavona am-panahy. Tadiavo ny fanetrentena, ny fahamoram-po, ny fanahy torotoro, ny toe-panahy malina, aminíny fandehanao manokana. Tadiavo izay ham≠pi≠arahana ny hatsarana faraníizay malefaka, aminíny hafa, sy ny herim-poníny liona, rehefa mikasika ny fahamarinana. Dia ho heni-pitahiana ao aminíny FiangonaníAndriamanitra ianao, ary ho va≠vo≠lom≠be≠lona ma≠hom≠by manambara ny maha-ampy tanteraka ny Anaraníi Jesoa.[1] Tsy hita ao aminíny Soratra Masina mihitsy ny hevitra hoe isana fiangonana iray, na fikambanana iray. Izay mpino marina dia isaníny FiangonaníAndriamanitraóizay tenaníi Kristyó, ary noho izany izy dia tsy afaka ny ho isana zavatra hafa, toy ny tsy mampety ny tanako ho isana tena hafa.

Ny sehatra tokana sy marina ahazoaníny mpino mivory, dia voalaza aminíizao fanambarŗna lehibe izao: ďIray ny tena, ary iray ny FanahyĒ. Ary koa: ďSatria iray ihany ny mofo, dia tena iray ihany isika, na dia maro azaĒ (Efesiana 4. 4; 1 Korintiana 10. 17). Raha manambara Andriamanitra fa ďiray ihany ny tenaĒ, dia mifanohitra aminíny eritreriny ny fisianíny tena, na sekta na anaram-piangonana maro≠maro.

Na dia marina aza, nefa, fa tsy izay mpino voafaritra ny isany, any amina toerana voafaritra, no azo antsoina hoe ďtenaníi KristyĒ, na ďFiangonaníAndriamanitraĒ, dia tokony hivory mifototra aminíio Tena io sy io Fiangonana io izy ireo, fa tsy hitady fanorenana hafa. Tsipihinay manokana aminíny mpa≠ma≠ky io foto-kevitra io, izay mitoetra hatrany, na inona na inona vaninandro, na aiza na aiza toerana, ary na inona na inona zava-miseho. Tsy mahakasika aníio foto-kevitra io ny faharavaníny mi≠to≠nona ho Fiangonana, aminíizao fotoana izao. Marina nanomboka taminíny androníny Pen≠te≠kos≠ta, marina aminíizao fotoana izao, ary mbola ho marina mandra-pampiakatra ny Fiangonana hitsena ny Lohany sy Tompony eny aminíny habakabaka, ny fanambarŗna hoe: ďIray ny Tena.Ē Ny mpino re≠he≠tra dia isaníio Tena io; ary io no fototra tokony hivoriany, fa tsy fototra hafa, na inona na inona.

[2] antsoina aminíny teny frantsay hoe ďmoyen ‚geĒ (anelanelaníny taona 476 sy 1453)

[3] Tokony hanamarika ny mpamaky fa ao aminíny Matio 16 no misy ny fanambarŗna voalohany in≠drin≠dra ny aminíny Fiangonana, ary eo ny Tompo dia milaza izany toy ny zavatra mbola ho avy. Hoy Izy: ďAmboniníity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako.Ē Tsy milaza Izy hoe: ďnaorikoĒ, na ďaorikoĒ. Tsy nio≠rina ny Fiangonana, talohaníny nitsangananíi Kristy Tompontsika taminíny maty sy nanandratana Azy ho eo an-tŗnan-kavananíAndriamanitra. Taminíizay fotoana izay vao nirahina ny Fanahy Ma≠si≠na, mba hanao batisa ny mpino, na Jiosy, na jentilisa, ho vatana iray, sy hampiray azy aminíilay Loha, Izay efa natsangana taminíny maty sy nasandratra ho any an-danitra. Io vatana io dia et am≠bo≠niníny tany, hatraminíny nidinaníny Fanahy Masina; mbola et an-tany izy, ary ho et an-tany am≠ba≠ra-piaviníi Kristy haka azy ho eo anilany. Zavatra tena tokana tanteraka izany. Tsy hita ao aminíny Testamenta Taloha. Lazainíi Paoly mazava fa tsy naseho taminíireo olona taloha; nafenina tao aminí Andriamanitra, ary tsy naseho mihitsy io zava-miafina io ambara-pa≠nan≠ki≠na≠na azy taminíi Paoly apos≠toly (jereo tsara ny Romana16. 25-26; Efesiana 3. 3-11; Kolosiana 1. 24-27). Marinaóary soa indrindra fa marinaófa nanana vahoaka Andriamanitra, taminíny androníny Testamenta Taloha. Tsy ny fireneníny Israely ihany, fa vahoaka ara-panahy, voavonjy ary no≠me≠na aina vaovao, izay niaina taminíny finoana, tonga tany an-danitra ary lasa ďfanahiníny olona marina izay efa natao tanterakaĒ. Mbola tsy notenenina kosa ny Fiangonana, talohaníny Matio 16; ary na teo aza, dia mbola toy ny zavatra mbola ho avy ihany. Ny teny nampiasainíi Stefana kosa, hoe ďfian≠go≠na≠na tany aníefitraĒ (Asaníny Apostoly 7. 38), dia ekeníny be sy ny maro fa manondro ny fiangonaníny Israely. Ny fiandohana sy ny fiafarŗníny fisianíny Fiangonana et an-tany dia ny Pentekosta (Asaníny Apostoly 2) sy ny fampiakarana (1 Tesaloniana 4. 16-17).

[4] Fihevitríireo olona tia ny tsy ho ana inona na inona

[5] antsoina aminíny teny frantsay hoe ďmoyen ‚geĒ (anelanelaníny taona 476 sy 1453)

[6] Ny maha-Andriamanitra aníi Kristy miaraka aminíny mofo sy divay. Fanamarihaníny mpandika

 

[7] Tsy maintsy tsahivina fa misy tena maha-samy hafa tanteraka ny fotoana ivorianíny fiangonana hanaovana fitsaohana, sy ireo fanompoana samihafa ataoníny rahalahy. Aminíireto farany ireto, ny evanjelista na ny mpampianatraóny mpitoriteny na izay mampianatraó dia manompo araka ny fahaizany avy, ary tomponíantoka eo anatrehaníny Tompony. Tsy maninona na ao aminíny toerana mahazatra ivorianíny fiangonana izy ireny no atao, na any an-toeran-kafa. Mety hanatrika eo na tsia ny olona isaníny Fiangonana, arakaraka ny fahavononany. Nefa rehefa mivory ho aminíny ftsaohana ny Fiangonana, ka misy olona maka toerana hafa ankoatra ny maha-rahalahy azy, na dia manana fanomezam-pahasoavana be tokoa aza izy, dia mamono ny Fanahy izany.