Tracts malgaches d'évangélisation

Note: ci-dessous pdf1 signifie « pdf comportant une page » et pdf2 « pdf comportant deux pages ».

 

Changement = Fiovàna

Connaissez-vous Jésus ? = Fantatrao ve i Jesoa?

Croire Dieu = Mino an'Andriamanitra

Crucifié pour vous = Nohomboana ho anao

Deux manières de naître, vivre, mourir, ressusciter = Fomba roa ahaterahana, iainana, hahafatesana, hitsanganana amin'ny maty

Dieu est-Il injuste? = Manao ny tsy rariny ve Andriamanitra?

Dieu parle aujourd'hui = Mbola miteny Andriamanitra ankehitriny

Dieu vous aime = Tian'Andriamanitra ianao!

Être chrétien qu'est-ce-que cela signifie pour vous? = Ny maha-kristiana

Foi en Jésus Christ = Finoana an'i Jesoa Kristy

L'homme, un hors-la-loi? = Ny olombelona: jiolahy ve?

La fin du monde est-elle pour demain? = Ny fiafaran'izao tontolo izao

Le Créateur, sa grandeur et son amour = Ilay Mpahary, ny halehibeny sy ny fitiavany

Le Seigneur Jésus va revenir = Hiverina tsy ho ela ny Tompo Jesoa

Les hommes devant Dieu = Ny olona manoloana an'Andriamanitra

Les vraies valeurs = Ny tena soa toavina

Mourir et après? = Raha maty, dia inona no hitranga?

Où allez-vous? = Ho aiza ianao?

Problèmes de jeunes = Zava-manahirana ny tanora

Qu'est-ce que la vérité? = Inona no atao hoe Fahamarinana?

Que vous apportent les sectes? = Inona no entin'ny sekta ho anao?

Toi aussi Jésus t'aime = Ianao koa, tia anao i Jesoa!

Un message de Dieu pour vous = Hafatr'Andriamanitra Ho Anao

Vivre d'espoir = Miaina amin'ny fanantenana

Votre vie a-t-elle un sens ? = Misy dikany ve ny fiainanao?

De la confusion à la paix = Avy amin'ny savorovoro ho amin'ny fiadanana

La paix avec Dieu = Fihavanana Amin'Andriamanitra: Ho Anao Ve?

Repens-toi = Mibebaha ianao!

Si tu meurs aujourd'hui = Raha maty ianao anio, ho aiza?

Un vide à combler = Misy banga hofenoina hoe?

L'homme qui est-il? D'où vient-il? = Ny olombelona: iza?

Avy amiko izao zavatra izao

Dieu vous offre le meilleur = Sais-tu ce que Dieu t'offre? = Inona atolotr' Andriamanitra anao?

Nos problèmes: quelle est leur origine? = Avy aizao ireo olanao?

STOP = TANDREMO

Dieu et les dieux = Andriamanitra sa ny sampy